Trung học VẠN NINH

H̀NH ẢNH SINH HOẠT


Cắm Trại Tại Trường TH Vạn Ninh


Thầy Tṛ Căm Trại


Họp Phụ Huynh Học Sinh


Nữ Sinh Múa


Thầy Tṛ Cắm Trại

Cô Thí - Liễu Cắm Trại Tại Vườn Dừa


Du Ngoạn Đại Lănh


Du Ngoạn Xuân Tự

Cắm Trại  Xuân Tự

Du Ngoạn Xuân Tự

Cô Thí - Học Sinh Cắm Trại

Cắm Trại Vườn Dừa

 

H̀NH ẢNH SINH HOẠT


Cô Thí và Phạm Bá Thân Lănh Thưởng


Cô Thí Và Học Sinh Du Ngoạn Xuân Tự


Văn Nghệ Toàn Trường


Thầy Tṛ Cắm Trại

Văn Nghệ Trường

Cô Thí - Học Sinh Du Ngoạn Xuân Tự

P.T. Thanh Tŕnh Diễn

Du Ngoạn Xuân Tự

Học Sinh Lănh Thưởng

Du Ngoạn Đại Lănh


Du Ngoạn Đại Lănh


Cô Thí Và Học Sinh Thăm Chùa Giác Hải