NHẮN TIN

 

Bạn đồng nghiệp:

VƠ THỊ HẠNH PHƯỚC

Quê quán: Thôn Tứ Chánh, Vạn Ninh, Khánh Ḥa

Trước 1975: Giáo sư Sử Địa Trường Trung học Trần B́nh Trọng, Ninh Ḥa

(tốt nghiệp Đại học Sư Phạm Huế)

Sau 1975: Giáo sư Trường Trung học Vạn Ninh (vài năm)


Nghe tin Hạnh Phước định cư ở Úc. 

Nhận được Nhắn tin này, Hạnh Phước liên lạc với Thí địa chỉ e-mail trong trang Web Trung học Vạn Ninh của Web ninh-hoa.com

  NGUYỄN THỊ THÍ

và LÊ THỊ HẠNH

 

 
Trung học Vạn Ninh www.ninh-hoa.com