Trung học Vạn Ninh  Trang Văn Thơ
         NGUYỄN LAI - Bút hiệu: LAI NGUYỄN

THƠ

THƠ
   
   
   
   
   
GXuân Đây Hoàn Ngọc Việt
Làng Xuân...! Trở Lại Quy Nhơn !
T́nh MẸ Đây...! Cầu Đà Rằng...
Tiếng Sáo..Miền Nam Sông Cái Nha Trang
Thác..I A L Y Gọi Nắng..Irên Cao Nguyên
Đời Vẫn Đẹp... Đây Cao Nguyên
   
 www.ninh-hoa.com