Trung Học Vạn Ninh
 

"TAM THIN TỰ" Kiểu Mỹ - 1
Nguyễn Thị Knh

 

Nguyễn Thị Knh
Bt hiệu:
Hồng Sương

  Qu qun :
 Ph Hội, Vạn Thắng,
Van Ninh

  Cựu học sinh :

+ Trung học Vạn Ninh
 ( 1964-1968 )
+ Nữ Trung học Nha Trang
( 1969-1971)

  Cựu Sinh vin
Trường Đại học Duyn Hải  Nha Trang ( 1973-1975)


  

 Hiện ở tại :
Georgia, Hoa kỳ


 

 
 

 Hi        cho     ask     hỏi 

Talk      ni        hear   nghe

Tea      ch        pea    đậu

Cook    nấu       eat     ăn 

Roll       lăn        climb   b 

Shell     s          snail   ốc 

Cup      cốc        glass   ly 

Walk     đi          run     chạy

Jump    nhảy      slide   trườn

Eel       lươn       fish     c   

Kick      đ         hug     m

Shrimp tm       frog    ếch

Die       chết      ox       b   

Grape   nho       plum   mận

Angry   giận       glad    vui

Blind     đui         dump  điếc 

Kill        giết        snake  x   

House   nh       door    cửa

Half       nửa       round  trn

Young    non       old      cũ

Hat        mũ        pant   quần

Back      lưng      neck   cổ   

Hole       lỗ         dig      đo

High       cao       low     thấp

Hurry      gấp       off     xa   

Ghost     ma        god   cha

Dance     ma      sing    ca

Dad        cha       mom   mẹ

Chive      hẹ         onion  hnh

Lime       chanh    pepper ớt

Cut         hớt       saw     cưa

Thin        thưa     thick    dy

Swallow  nuốt     chew   nhai

Two        hai       one     một

Seed       hột      tree     cy

Cloud      my     wind    gi

There      đ       here     đy

Rope       dy     shirt      o

Apple       to     orange  cam

Work       lm     rest      nghỉ

Monkey   khỉ      cat       mo

Leopard   beo     tiger    cọp

Meet       họp     melt     tan

She         nng    he       n

Yes         c        no      khng

Husband chồng   wife    vợ

Debt       nợ        cash   tiền

Mad        đin      grow   mọc

Learn      học      work   lm

Boy         nam    girl       nữ

Try          thử      buy     mua

 

 Nguyễn Thị Knh
 

 

 

 

 

 

  

  

 

Trở Về TH Vạn Ninh Trở Về Trang Nh - www.ninh-hoa.com