Trung Học Vạn Ninh
 

"TAM THIN TỰ" Kiểu Mỹ - 6
Nguyễn Thị Knh

 

Nguyễn Thị Knh
Bt hiệu:
Hồng Sương

  Qu qun :
 Ph Hội, Vạn Thắng,
Van Ninh

  Cựu học sinh :

+ Trung học Vạn Ninh
 ( 1964-1968 )
+ Nữ Trung học Nha Trang
( 1969-1971)

  Cựu Sinh vin
Trường Đại học Duyn Hải  Nha Trang ( 1973-1975)


  

 Hiện ở tại :
Georgia, Hoa kỳ


 

 
 

Pink      hồng      Gray       xm

Expire  hết hạn  Overweigh bo ph

Bread  bnh m    Butter     bơ

Dirty     dơ          Clean     sạch

Tore      rch        Apart     từng phần

Close      gần        Futher     xa xi

Guava      ổi          Peach     đo

Fence   hng ro   Bamboo    tre

Vessel     ghẹ        Sea         biển

Ant        kiến       Pigeon     bồ cu

Brown     nu      violet       tm

Store       tiệm      Station     nơi

Swim      bơi        Wade       lội

Sin          tội         Calm    m

Tender    mềm      Stiff      cứng

Contain    đựng      Bait      mồi

Sweet rice  Xi      Cake     bnh

Kumquat  cy hạnh Cashew hột điều

Graceful   mỹ miều Pretty   đẹp

Sandal       dp        Shoe    giy

Hand         tay         Foot     cẳng

Even         chẵn       Odd      lẻ

Stepmother mẹ ghẻ Stepchild con chồng

Cotton        bng     Lichee   tri vải

Cabbage    bắp cải    Okra    đậu bắp

Shark        c mập    Dolphin   c heo

 

 

 Nguyễn Thị Knh
 Hồng Sương

 

 

 

 

 

   

Trở Về TH Vạn Ninh Trở Về Trang Nh - www.ninh-hoa.com