Trung Học Vạn Ninh
 

"TAM THIN TỰ" Kiểu Mỹ - 5
Nguyễn Thị Knh

 

Nguyễn Thị Knh
Bt hiệu:
Hồng Sương

  Qu qun :
 Ph Hội, Vạn Thắng,
Van Ninh

  Cựu học sinh :

+ Trung học Vạn Ninh
 ( 1964-1968 )
+ Nữ Trung học Nha Trang
( 1969-1971)

  Cựu Sinh vin
Trường Đại học Duyn Hải  Nha Trang ( 1973-1975)


  

 Hiện ở tại :
Georgia, Hoa kỳ


 

 
 

Wake up  dậy            lay        nằm

Chin        cằm           check    m

Leaf         l             flower      bng

Peacock   cng         termite    mối

Join         nối            tight        cột

Leak        dột            drop         rơi

Bat          dơi             flies         ruồi

Flavor      mi           smell        ngửi

Grapefruit  bưởi         melon      dưa

Coconut   dừa           pumpkin  b đỏ

Red         đỏ            green       xanh

Soup       canh         sausage   lạp xưởng

Drill       nướng        stew    hầm nhừ

Tuna    c ngừ         goby     c bống

Goose      ngỗng      chicken  g con

Can         lon            disk         dĩa

Fork        nĩa             knife       dao

Oyster     ho            pork        thịt lợn

Funny      vui nhộn   bore   buồn thiu

Kite         diều          crow      quạ

Mask       mặt nạ       tape   băng keo

Cucumber  dưa leo   squash    bầu b

Lice         ch           begbug    rệp

Tire         mệt        feel good  khoẻ re

Tire         bnh xe    brake      thắng

Salty       mặn          tang         nồng

 

 

 Nguyễn Thị Knh
 Hồng Sương

 

 

 

 

 

  

  

 

Trở Về TH Vạn Ninh Trở Về Trang Nh - www.ninh-hoa.com