Trung Học Vạn Ninh
 

"TAM THIN TỰ" Kiểu Mỹ - 3
Nguyễn Thị Knh

 

Nguyễn Thị Knh
Bt hiệu:
Hồng Sương

  Qu qun :
 Ph Hội, Vạn Thắng,
Van Ninh

  Cựu học sinh :

+ Trung học Vạn Ninh
 ( 1964-1968 )
+ Nữ Trung học Nha Trang
( 1969-1971)

  Cựu Sinh vin
Trường Đại học Duyn Hải  Nha Trang ( 1973-1975)


  

 Hiện ở tại :
Georgia, Hoa kỳ


 

 
 

Seach      d       Look      kiếm

Count     đếm     Scale      cn

Lift          nng    Push      đẩy

Break      gy      Bend     cong

Winter     đng   Summer  h

Stranger  lạ        Known    quen

Lamp      đn     Electric    điện

Mouth    miệng   Teech     răng

Gas        xăng    Fire         lửa

reprove   chửi    Birth        sanh

Branch    cnh     Root       rễ

Shelf        kệ       Table       bn

Village      lng     City        phố

Old           cổ      New        tn

Need        cần    Throw      liệng

Well        giếng    Pond       ao

Stir          xo      Peel        lột

Powder    bột     Grind      xay

Sew         may    Wear     mặc

Skake       lắc      Ring      rung

Mosquito-net mng Mosquito muỗi

Straight    duỗi    Curve     co

Full            no    Hungry   đi

Bag           gi     Box      thng

Mad          khng  Awake    tỉnh

Main         chnh  Line         hng

Curtain    mn  Window  cửa sổ

Tomb       mộ  Church   nh thờ

Thanks     nhờ   Help      gip

Hide          np    Salute   cho

High         cao     Low      thấp

Fat        mập       Thin    rm

Thief      chm    Take    lấy

Cover     đậy      Open    mở ra

Skin        da         Nail    mng

Hot          nng     Cold    lạnh

Strong    mạnh  Weak   yếu

Fun         tếu      Sad    buồn

Often      lun    Rare    hiếm

Taste     nếm   Chew    nhai

Ear          tai      Eye     mắt

Expensive  đắt  Cheap   rẻ

Birth      đẻ     Feed        nui

Clean      chi  Wash    rửa

Milk      sữa     Sugar   đường

Bone    xương     Fat       mỡ

Size      cỡ   Shape     hnh

Body     mnh    Buttock  đt

Jackfruit     mt  Pear     l

Numb     t       Burn  phỏng

Liquid    lỏng   Solid    đặc

Face    mặt      Lip     mi

 

 

 Nguyễn Thị Knh
 Hồng Sương

 

 

 

 

 

  

  

 

Trở Về TH Vạn Ninh Trở Về Trang Nh - www.ninh-hoa.com