Trung Học Vạn Ninh
 

"TAM THIN TỰ" Kiểu Mỹ - 2
Nguyễn Thị Knh

 

Nguyễn Thị Knh
Bt hiệu:
Hồng Sương

  Qu qun :
 Ph Hội, Vạn Thắng,
Van Ninh

  Cựu học sinh :

+ Trung học Vạn Ninh
 ( 1964-1968 )
+ Nữ Trung học Nha Trang
( 1969-1971)

  Cựu Sinh vin
Trường Đại học Duyn Hải  Nha Trang ( 1973-1975)


  

 Hiện ở tại :
Georgia, Hoa kỳ


 

 
 

King     vua      Solder lnh

Stick    dnh      Glue keo

Pig       heo       Mouse  chuột

Boil      luộc      Fry  chin

Nice     hiền      Mean  dữ

Femal  nữ         Male  nam

Want    ham     Wish ước

Water   nước     River  song

Feather  long    Market  chợ

Aunt      mợ       You  anh

Smart   lanh      Fool  khờ

Wat      chờ       Tire  mỏi

Float     nổi       Sink  chm

Quite    im        Yell  ht

Hate     ght      Love  thương

Bed      giường   Pillow  gối

Night    tối         Day  ngy

Drunk   say       Drink  uống

Down   xuống   Up  ln

Floor    nền      Roof  mi

Hen g mi      Rooster cồ

In        v        At 

Ashame  mắc cở  Worry  lo

Give     cho      Receive  nhận

Mad     giận     Cheer  vui

Me       tui        Him  hắn

Bite     cắn       Crash  co

Which  no       Who   ai

Chewey  dai      Hard  cứng

Stand    đứng     Sit  ngồi

Elephant  voi    Snake  rắn

Shoot  bắn       Miner  mn

News   tin        Paper  giấy

Dry      sấy       Full  no

Cough  ho        Split   nhổ

Surgy   mổ       Heal  lnh

Soup    canh     Meat  thịt

Less    t           More  nhiều

Pepper  tiu      Garlic  tỏi

Good    giỏi       Bad  tồi

Hill      đồi        Hole  lỗ

Pour    đổ         Throw  quăng

Wrinkle  nhăn   Smooth  lng

Shine   sng     Dim  mờ

Tough  rờ         Spread  trải

Cloth    vải       Wooden  len

Black   đen       White  trắng

Bitten  đắng     Sour  chua

Season  ma    Wind  gi

Small   nhỏ       Large  to

 

 

 Nguyễn Thị Knh
 Hồng Sương

 

 

 

 

 

  

  

 

Trở Về TH Vạn Ninh Trở Về Trang Nh - www.ninh-hoa.com