www.ninh-hoa.com 

      

Trung học TBT Ninh Ha  

Trang Văn Thơ

 

             VĂN

Bn Chn Cầu Sắt 

 

 

             THƠ

Dấu Tnh Xưa     |    Kiếp Sau    |    Nguyệt Cảm 

Hoi Niệm Ma Thu       |    Trăng Thu Dạ Khc

Cn Đu Mu Tm Thụy Xưa    |    Mu Hoa Tm Ti Yu

Mộng Liu Trai    |   Nỗi Niềm Vo Hạ   |   Lối Phượng Buồn

Xa Em Tnh Nhớ    |   Tm Lại Cht Hương Xưa

40 Năm Tnh Gặp Lại    |   Em Đi Sầu Ở Lại