H Ọ P  M Ặ T  Đ Ồ N G  H Ư Ơ N G  Và  T H Â N  H Ữ U

Bác sĩ LÊ ÁNH

MỪNG THƯỢNG THỌ 80 TUỔI

Và Ra Mắt Sách "Từ H̉N KHÓI, Tôi Đi..."

Tại Nhà Hàng Grand Fortune Seafood,

San José, California Ngày 08/06/2014


 

H̀NH ẢNH/SLIDE SHOWS

Thục hiện: ThiThi

 

 

 

 

 

 

SLIDE SHOWS - PHẦN 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThiThi

Ngày 5 tháng 7 năm 2014

 

 

 

Sinh Hoạt Đồng Hương - Ra Mắt Sách Năm 2014

 

 www.ninh-hoa.com