H Ọ P  M Ặ T  Đ Ồ N G  H Ư Ơ N G  Và  T H Â N  H Ữ U

PHẠM THANH KHÂM

Ra Mắt Sách "Thuở Phiêu Bồng"

Tại Minneapolis, Minnesota Ngày 25/8/2013***

 

QUYỂN SÁCH VÀNG

Viết thay lời Cám Ơn Kính gởi
Anh Chị Phạm Thanh Khâm.

 

Trân trọng trên tay “Quyển Sách Vàng”,

“Năm Mươi Năm Ngày Cưới ”chói chang.

Tận tụy dựng xây cho sự nghiệp,

Đảm đang chăm sóc yêu thương nàng.

Thề ước trăm năm râu tóc bạc,

Tâm đầu ư hợp nghĩa tao khang.

Mừng chúc Khâm Trân t́nh Anh Chị,

Hạnh phúc bên nhau măi ngút ngàn…!

 

 

 

 

 

 

ThiThi

10/2013

 

 

 

 

 

 

Sinh Hoạt Đồng Hương - Ra Mắt Sách

 

 www.ninh-hoa.com