H Ọ P  M Ặ T  Đ Ồ N G  H Ư Ơ N G  V  T H N  H Ữ U

RA MẮT SCH:

" TRUNG HỌC TBT NINH HA "

&

"CHA MI BN ĐỜI"

Của NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HIỀN

Ngy 05/11/2017 Tại Westminster, California


THIỆP MỜI

 

 

 

 

 

 

Sinh Hoạt Đồng Hương - Ra Mắt Sch Năm 2017

 

 

 www.ninh-hoa.com