H Ọ P  M Ặ T  Đ Ồ N G  H Ư Ơ N G  Và  T H Â N  H Ữ U

LÊ VĂN NGÔ

Ra Mắt Sách "NGUYÊN NGỘ THI TẬP"

Tại San Jose, California Ngày 27/05/2016ĐƯỜNG VÀO CỬA PHẬT

Mừng Ra Mắt Tập THƠ:
"NGUYÊN NGỘ THI TẬP"

Của Thầy LÊ VĂN NGÔ

NGUYỄN THỊ THANH TRÍ

                

 

 

 

        

ĐƯỜNG VÀO CỬA PHẬT rộng thênh thang

Cứu độ muôn sinh thoát kiếp nàn

Bến Giác chiều hôm nghe Bát Nhă

Thềm Không sáng sớm tụng Kim Cang

Lục căn thanh tịnh gieo nhân tốt

Ngũ giới an nhiên giữ đạo vàng

Pháp ngộ khơi nguồn tâm chánh niệm

Cuộc đời bừng sáng ánh từ quang.

 

 

NGUYỄN THỊ THANH TRÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh Hoạt Đồng Hương - Ra Mắt Sách Năm 2016

 

 www.ninh-hoa.com