H Ọ P  M Ặ T  Đ Ồ N G  H Ư Ơ N G  Và  T H Â N  H Ữ U

LÊ VĂN NGÔ

Ra Mắt Sách "NGUYÊN NGỘ THI TẬP"

Tại San Jose, California Ngày 27/05/2016Cảm tác Thi phẩm:
"NGUYÊN NGỘ THI TẬP"

MAI TUYẾT HỒNG

                

 

 

 

        

Nguyên Ngô thi tập ngát hương thiền

Thắm cả trời chiều đắc thiện duyên

Khắp nẽo t́nh thơ ngàn gió quyện

Muôn màu đạo pháp mạch đời xuyên

Mực pha bụi phấn vun chồi đức

Bút vẫy vần chương rạng ánh hiền

Thân hữu gần xa luôn mến mộ

Vườn xanh quả ngọt phúc lưu truyền

 

 

 

 

 


 

 

MAI HỒNG

 Tháng 6-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh Hoạt Đồng Hương - Ra Mắt Sách Năm 2016

 

 www.ninh-hoa.com