Phố/Chợ  Dinh
Ninh Ha

 

Pho_Cho_NH_1.jpg (82699 bytes)
Gc tri chợ Dinh - 
đường L-Lợi
Pho_Cho_NH_2.jpg (95882 bytes)
Gc phải chợ Dinh -
đường Trưng-Trắc

 

Ảnh: Hong Minh Mục
Một gc phố - đường Trần Qu Cp  - Ảnh: Hong Minh Mục - CANADA


        Chợ cũ Ninh Ha -  Ảnh: Trần Văn Hng v Thu - CANADA


Chợ mới của thị trấn Ninh Ha -  Ảnh: Trần Văn Hng v Thu - CANADA


  Ng ba Bng Binh - Ảnh: Trần Văn Hng v Thu  -  CANADA


Gc phố của  thị trấn Ninh Ha -  Ảnh: Trần Văn Hng v Thu - CANADA

 

 

 

Chợ

Trời trưa đứng gi chợ đng người,
Phố cũ đường ngập l bng rơi,
C hng mn mỏi bao xun đợi,
Người khch bun xưa biệt phương trời.

Trch trong bi thơ "Ninh-Ha" của ường-Ho

 

 

Trở vể trang nh:  www.ninh-hoa.com