Trước l học sinh trường Bnh Ha,

Học sinh Trung Học Khải Minh Nha Trang
Tiếp tục v Si Gn học đến năm 1975
Hiện l Kỹ Sư đang sinh sống tại Bay Area California.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuyền Vượt Bin