P H Â N  Ư U         

Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt :

        

bạn  Trần Đình Hòa
(Tự là Hòa Noel)

 

mất ngày thứ bảy 2 tháng 5 năm 2009

nhằm ngày mồng 8 tháng 4
năm Kỷ Sửu lúc 9:00 AM


Lễ an táng ngày 4 tháng 5 năm 2009 tại Suối Đá, tỉnh Khánh Hòa

 

 

 Xin chia buồn cùng chị Hòa và các cháu. Nguyện cầu anh linh Bạn
sớm về cõi Niết Bàn..

 

Đinh Bá Hồ và nhóm bạn
1B Trung học Võ Tánh, Nha Trang
niên khóa 63-64