Bà quả phụ LÊ THỊ NGỌC ÁNH và các con đồng khấp báo.

 


www.ninh-hoa.com