Những Bài Viết Khác

Nh́n Lại Sinh Hoạt Văn Nghệ và Thể Thao...

 

 

 

 

   Sinh năm 1947, quê ở  Phước Đa, Ninh Ḥa.

  Cựu Giáo Viên Trường Trung Học Ninh Ḥa,  Môn : Văn

  Niên khóa : 1972 -1975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thương Về Kỷ Niệm

Mưa 

Gặp Lại Bạn Xưa 

Hương Cau Quê Nội

Thương Mấy Cho Vừa

Em 

Giao Cảm

 Hạ Nhớ