Giới Thiệu
Tiếng HÁT & Tiếng ĐÀN
 
         
         

Lương Lệ Huyền Chiêu

Hà Thị Thu Thủy

Đinh Thị Lan

Trần Thị Minh Nguyệt

Nguyễn Thị Kim Loan

Thu Phương

Ngô Trưởng Tiến

Linh Vũ

Lư  Hổ 

Nguyễn Thi Thi

Trần Lộc

Nguyễn Tính 

Mục Đồng 

Nguyễn Đôn Huế Trang

Lê Thị Ngọc Hà

Lương Lệ Minh Trí

Vơ Ngọc Thành

Nguyễn Thị Tuyết Hoa

Lan Hương

Người Xứ Vạn

Cô KIM THÀNH

     
 

 

 


www.ninh-hoa.com