www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Siêu Khoa Học Tôn Giáo - Vũ Trụ Quan

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Main Menu

 
 

 


SIÊU KHOA HỌC TÔN GIÁO

Đại Thừa
GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    
 

 

KẺ KHÔNG T̀M CHÍNH M̀NH 

 

 

BI

 

Nhặt ánh sao rơi tận cuối trời

Kết thành âm hưởng giữa hồn tôi

Ngân lên cho dứt niềm hư ảo,

Và dứt khổ đau giữa cuộc đời.

 

THẬT TƯỚNG

 

Vô tướng nhất tướng

Nhất tướng vô tướng

Đại Định Kim Cang

Hoa-Nghiêm Thật Tướng. 

 

 

PHÁP THÂN

 

Khắp khắp pháp không

Thân không cảnh không

Pháp thân thanh tịnh

Trùm khắp chân không

 

 

THỊ HIỆN

 

Khắp pháp tướng không

Từ cơi chân không

Từ Bi thị hiện

Tự tánh toàn không

 

 

 

 

KỂ TỪ THÁNG BA NĂM 2010, TÁC GIẢ CỦA CÁC TẬP MỘT, TẬP HAI VÀ TẬP BA VỀ SIÊU-KHOA-HỌC-TÔN-GIÀO XIN NÓI RƠ LÀ KHÔNG GIỮ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ KHÔNG CẤM CÁC SỰ TRÍCH DỊCH, IN LẠI CỦA CẢ BA TẬP MỘT, HAI, VÀ BA.

 

 

 

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com