www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Siêu Khoa Học Tôn Giáo - Vũ Trụ Quan

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Main Menu

 
 

 


SIÊU KHOA HỌC TÔN GIÁO

Đại Thừa
GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    
 

 

KẺ KHÔNG T̀M CHÍNH M̀NH 

 

 

PHÁP THÂN

 

 

Sắc Vân trụ nơi Cảnh giới Chân Không không c̣n một pháp phân biệt tức là Cảnh giới B́nh Đẳng Nhất Như. Cái định càng lúc càng sâu, Sắc Vân quán vũ trụ Ta Bà là không cho đến khi các tướng trong Ta Bà đều không, rồi quán tất cả vũ trụ của tất cả chư Phật đều không. Như thế đi vào cảnh ǵới pháp tướng không, hoàn toàn rỗng lặng trong sáng. Tiếp theo, Sắc Vân quán thân-tướng của chính ḿnh là không cho đến khi thân-tướng hoàn toàn rỗng lặng trong sáng. Đến lúc đó, thân không hoà với cảnh không làm một hoàn toàn rỗng không lặng lẽ. Đó là Pháp-Thân, tức là Thân Không, Cảnh Không ḥa làm Một

 

Khắp- khắp pháp không,

Thân không, cảnh không,

Pháp thân thanh tịnh

Trùm khắp chân không

 

 

 

GIAO CẢM BẤT TƯ NGH̀

 

Một buổi thiền khác, trụ trong Pháp Thân thanh tịnh, Sắc Vân hồi hướng về Thầy Thanh Từ. Định tâm hồi hướng như vậy một lúc, trong cảnh giới rỗng lặng thanh tịnh, Thầy Thanh Từ hiện ra, thân sắc bằng hào quang trong suốt. Thầy cười nói với Sắc Vân nguyên văn như sau:”Cảnh trong sáng đó là đúng rồi đó, Thầy cũng ở trong cảnh trong sáng đó.” Rồi Thầy từ từ biến đi. Sắc Vân vẫn tiếp tục trụ trong cảnh chân không trong sáng cho đến hết buổi thiền.

 

THỊ HIỆN

 

Khắp pháp tướng không,

Từ cơi chân không

Từ bi thị hiện

Tự tánh toàn không.

 

Sắc Vân cũng tu tập về phép hiện thân. Trụ nơi Pháp Thân, quán chiều về hiện thân mấy buổi thiền, một hôm Sắc Vân thấy từ thân minh đang ngồi hiện ra một thân Phật cao khoảng 3 thước, bằng ánh sáng trắng trong suốt, ngồi tĩnh toạ trang nghiêm. Có khi thấy chính thân Phật đó hiện giữa chân không một lúc lâu rồi biến đi. Sắc Vân biết đây chưa phải là Đại Định Kim Cang, c̣n phải quán chiếu nhiều nữa.

 

                   

 

 

 

 Xem tiếp tuần tới

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com