www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Siêu Khoa Học Tôn Giáo - Vũ Trụ Quan

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Main Menu

 
 

 


SIÊU KHOA HỌC TÔN GIÁO

Đại Thừa
GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    
 

 

KẺ KHÔNG T̀M CHÍNH M̀NH 

 

 

ĐẠI ĐỊNH KIM CANG NHƯ HUYỄN

 

 

Ở trên đă thấy ba giai đoạn tu của Ngài Quan Thế Âm từ khi vào Tánh Nghe cho đến lúc THÀNH TỰU ĐẠI ĐỊNH KIM CANG NHƯ HUYỄN. Ngài lại tŕnh tiếp:

 

BẠCH ĐỨC THẾ TÔN, DO CON CÚNG DƯỜNG ĐỨC QUAN THẾ ÂM NHƯ LAI, NHỜ NGÀI TRUYỀN THỌ CHO CON ĐẠI ĐỊNH KIM CANG NHƯ HUYỄN, VĂN HUÂN, VĂN TU MÀ ĐƯỢC CÙNG VỚI NHƯ LAI ĐỒNG MỘT TỪ LỰC, NÊN LÀM CHO THÂN CON THÀNH BA MƯƠI HAI ỨNG THÂN VÀO CÁC CƠI NƯỚC.

 

Trở về nhà, Sắc Vân nghĩ làm sao tu được ĐẠI ĐỊNH KIM CANG NHƯ HUYỄN. Đọc Kinh Pháp Hoa, Sắc Vân thấy ĐẠI ĐỊNH KIM CANG NHƯ HUYỄN ĐỖNG VỚI HIỆN NHẤT THIẾT SẮC THÂN TAM MUỘI. Ngài Dược Vương Bồ Tát dùng lửa tam muội đốt thân cúng dường Phật liền được Hiện Nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội. Ngài Diệu Âm Bồ Tát từ một cơi Phật khác Dùng Hiện Nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội hiện đến vũ trụ Ta Bà cúng dường Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo. Diệu Âm Bồ Tát đă dùng mười muôn thứ kỹ nhạc, cùng dâng lên tám muôn bốn ngh́n cái bác bảy báu cúng dường Phật, do nhơn duyên đó được Hiện Nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội. Ngài đă làm cho tám muôn bốn ngàn Bồ Tát đi chung với Ngài và vô lượng Bồ Tát tại Ta Bà được Hiện Nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền nhập Kim Cang Tam Muội, thị hiện Cảnh Giới Hoa Tạng Trang Nghiêm của TẤT CẢ VŨ TRỤ CỦA TẤT CẢ CHƯ PHẬT, mà chúng sanh và các Bồ Tát khác không thấy được.

 

Trên con đường tu dài thăm thẳm, phải làm sao tu Đại Định Kim Cang cho thành tựu. Về nhà, Sắc Vân quán các chén bằng bảy báo một thời gian, nhưng không thành. Dở kinh Bát Nhă đúng vào trang Phật dạy Ngài Tu Bồ Đề:

 

“Này Tu Bồ Đề! Lúc hành Bát Nhă Ba La Mật, đạ́ Bồ Tát xem hằng sa quốc độ mười phương đều không. Chư Phật trong quốc độ ấy cũng tánh không, chỉ v́ giả danh-tự nên chư Phật hiện thân. Giả danh-tự ấy cũng không.

“Nếu quốc độ mười phương và chư Phật tánh chẳng không, thành ra không ấy có thiên lệch.

“Bởi không ấy chẳng thiên lệch nên tất cả pháp-tướng không. Thế nên đại Bồ Tát hành Bát Nhă Ba La Mật dùng sức phương tiện sanh thần thông Ba La Mật. “An trụ trong thần thông Ba La Mật khởi thiên nhăn, thiên nhĩ, như ư túc,  tha tâm trí, túc mạng trí, biết chúng sanh sanh tử.

“Nếu rời thần thông Ba La Mật, Bồ Tát chẳng có thể làm lợi ích chúng sanh, cũng chẳng có thể được vô thượng Bồ Đề.

“Thần thông Ba La Mật ấy của đại Bồ Tát là đạo lợi ích vô thượng Bồ Đề.”

                   

 

 

 

 Xem Kỳ 41

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com