www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Siêu Khoa Học Tôn Giáo - Vũ Trụ Quan

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Main Menu

 
 

 


SIÊU KHOA HỌC TÔN GIÁO

Đại Thừa
GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    
 

 

KẺ KHÔNG T̀M CHÍNH M̀NH 

 

 

NGŨ UẨN GIAI KHÔNG VÀ BA-LA-MẬT

 

 

 NGŨ UẨN GIAI KHÔNG là cái KHÔNG của Bồ Tát TỨC LÀ HOÀN TOÀN KHÔNG C̉N NGŨ UẨN. NGÀI QUAN THẾ ÂM TU SÂU BÁT NHĂ BA LA MẬT, CHIẾU KIẾN NGŨ UẨN GIAI KHÔNG, VƯỢT QUA TẤT CẢ KHỔ ÁCH.

 

KHI ĐĂ BƯỚC QUA KHỎI CỬA KHÔNG RỒI, TRỤ NƠI PHẬT TÁNH TU HÀNH MƯỜI ĐỊA VỊ BỒ TÁT. TU BÁT NHĂ LÀ TU BA LA MẬT. BA LA MẬT là CÁI KHÔNG CỦA CHÂN KHÔNG B̀NH ĐẲNG NHẤT NHƯ KHÔNG C̉N MỘT PHÁP PHÂN BIỆT.

 

BỐ THÍ BA LA MẬT LÀ BỐ THÍ MÀ KHÔNG C̉N THẤY NGƯỜI BỐ THÍ, KẺ NHẬN BỐ THÍ LẪN VẬT BỐ THÍ. TR̀ GIỚI BA LA MẬT LÀ KHÔNG C̉N THẤY NGƯỜI TR̀ GIỚI, GIỚI LUẬT M̀NH TR̀, VÀ CẢ ĐỐI TƯỢNG M̀NH TR̀. NHẪN NHỤC BA LA MẬT LÀ KHÔNG THẤY NGƯỜI NHẪN NHỤC, SỰ NHẪN NHỤC, VÀ NGƯỜI M̀NH CHỊU NHẪN NHỤC. TINH TẤN BA LA MẬT LÀ KHÔNG THẤY M̀NH TINH TẦN, SỰ TINH TẤN, CÁC PHÁP PHẢI TINH TẤN.

 

THIỀN ĐỊNH BA LA MẬT LÀ KHÔNG THẤY NGƯỜI THIỀN ĐỊNH, KHÔNG THẤY SỰ ĐỊNH VÀ CÁI ĐẠI ĐỊNH. BÁT NHĂ BA LA MẬT LÀ KHÔNG C̉N THẤY TRÍ HUỆ BA LA MẬT, KHÔNG C̉N THẤY SỰ CHIẾU SOI VÀ CẢ CÁC PHÁP CHIẾU SOI. THẦN THÔNG BA LA MẬT LÀ KHÔNG THẤY NGƯỜI THỊ HIỆN THẦN THÔNG, PHÉP THẦN THÔNG VÀ KẺ ĐƯỢC ĐỘ. KHI BỒ TÁT THÀNH TỰU MƯỜI BA LA MẬT RỒI SẼ THÀNH PHẬT.

                   

 

 

 

 Xem Kỳ 40

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com