www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Siêu Khoa Học Tôn Giáo - Vũ Trụ Quan

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Main Menu

 
 

 


SIÊU KHOA HỌC TÔN GIÁO

Đại Thừa
GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    
 

 

KẺ KHÔNG T̀M CHÍNH M̀NH 

 

 

PHỤ LUẬN VỀ ĐẠI THỪA ĐỐN NGỘ

 

3/ Cảnh-Giới Chơn-Tâm-Diệu-Giác hay B́nh-Đẳng Chơn-Như vừa chỉ rơ ở trên KHÔNG C̉N PHÂN BIỆT CÁC PHÁP NÊN LÀ CHƠN-KHÔNG B̀NH-ĐẲNG. Nên tiếp theo là tu-chứng CẢNH-GIỚI CHƠN-KHÔNG DIỆU-HỮU theo lời của Quan-Thế-Âm Bồ-Tát trong Kinh Lăng-Nghiêm. Diệu-Hữu là sự DIỆU-DỤNG CỦA THẦN-THÔNG VÀ DIỆU-PHÁP. Thần-thông là sự giải-thoát mọi ngăn-ngại của sáu căn và pháp-giới. Diệu-Pháp là Thấy và Hiểu Tất-Cả các pháp, thấy được căn-tánh của mọi người rồi dùng các pháp làm thành các môn thuốc để chữa bệnh chấp-trước cho chúng-sanh.

            Đến khi Diệu-Thần-Thông và Diệu-Pháp hoà chung nhau làm một, tức là mỗi Thần-Thông đều là Diệu-Pháp, và mỗi Diệu-Pháp đều là Thần-Thông, th́ năng-không và sở-không biến mất. Đây là Đại-Định Hiện Nhất-Thiết Sắc-Thân, Phật dạy trong Kinh Pháp-Hoa. Đây là chỗ như lời Quan-Thế-Âm Bồ-Tát nói:

            “Đang khi đoạn hoặc chứng chơn, bỗng-nhiên vượt khỏi thế-gian và xuất-thế-gian, chẳng c̣n bị Pháp-Có và Pháp-Không ngoài tam-giới ràng-buộc nữa, chỉ thấy mười phương tṛn-sáng, liền đặng hai món công-đức thù-thắng, trên hiệp Tâm Bản-Diệu-Giác của các Phật trong mười phương và đồng với Như-Lai một Từ-Lực, dưới hiệp tất-cả chúng-sanh trong sáu đường và đồng với chúng-sanh một ḷng bi-ngưỡng.”

            Đây là Phật ra đời.

            Vị Phật này sẽ qua vô-lượng kiếp giáo-hóa cứu-độ chúng-sanh. Đến khi THÀNH-TỰU CHÚNG-SANH, THÀNH-LẬP QUỐC-ĐỘ, PHẬT SẼ THỊ-HIỆN RA KIẾP CUỐI-CÙNG TOÀN-GIÁC. PHẬT-PHÁP SẼ HIỆN RA ĐỂ GIÁO-HÓA CHÚNG-SANH. RỒI SAU-CÙNG, PHẬT THỊ HIỆN NIẾT-BÀN, giống như Phật Thích-ca Mâu-Ni đă giáng-sanh và nhập diệt 2600 năm trước. Phật-Pháp của Ngài hiện ra c̣n lưu-truyền đến ngày nay cho chúng-sanh tu-học. 

                       

 

 

 

 Xem Kỳ 37

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com