www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Siêu Khoa Học Tôn Giáo - Vũ Trụ Quan

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Main Menu

 
 

 


SIÊU KHOA HỌC TÔN GIÁO

Đại Thừa
GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    
 

 

KẺ KHÔNG T̀M CHÍNH M̀NH 

 

 

PHỤ LUẬN VỀ ĐẠI THỪA ĐỐN NGỘ

 

            Trong Cảnh-Giới Trong-Sáng Rỗng-Lặng của Thật-Tánh Tṛn-Khắp, sau khi đă buông hết các niệm về Quá-Khứ, Vị-Lai, Hiện-Tại, một niềm An-Lạc phi-thời-gian khởi ra trùm khắp pháp giới. Khi nào ở trong cái định này, th́ niềm an-lạc này khởi ra trùm-khắp không thêm không bớt. Đó là sự An-Lạc của CHƠN-TÂM hiện-bày ra. Trong sư An-Lạc chân-thật này, tự-nhiên quán-chiếu mọi người chung-quanh, rồi quán-chiếu các chúng-sanh, ḷng TỪ-BI CHÂN-THẬT KHỞI RA RƠ-RÀNG, cảm-thấy thương-xót khắp các chúng-sanh lặn-hụp trong nghiệp-chướng sâu-dày không thấy được chánh-đạo giải-thoát.

            Tánh Diệu-Giác lại quán-chiếu Chơn-Tâm thường c̣n chẳng mất. Như thế một thời-gian đến khi Diệu-Giác và Chơn-Tâm ḥa nhau làm một, năng và sở giác không c̣n phân-biệt. Đây là Cảnh-Giới B́nh-Đẳng Chơn-Như, tất-cả các pháp đều B́nh-Đảng Chơn-Thật Như-Như. Thật-Tướng hiện bày Không Động-Tịnh, Không Sanh-Diệt, Không  Nhơ-Sạch, mỗi-mỗi đều vừa Trong-Sáng, vừa An-Lạc. Đó là Cảnh-Giới TỊNH-ĐỘ.

Khi Phật bấm ngón chân xuống đất, Ta-Bà tức-th́ biến-thành Tịnh-Độ là cảnh-giới này. Đây là Đại-Định Nhất-Thiết Pháp-Không Như Thật-Tướng mà Phật dạy Bồ-Tát trong Kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa. Trong các kinh, Phật dạy chi tiết từng bước các phương-pháp tu như trong các Kinh Lăng-Nghiêm, Bát-Nhă, Đại-Thừa Vô-Lượng Nghĩa, Hoa-Nghiêm. Trong kinh Pháp-Hoa, Phật chỉ thẳng các Đại-Định cao-siêu mầu-nhiệm, ai hiểu được liền Đại-Ngộ. Những người khác tuy không hiểu vẫn được phước đức vô-lượng. Hiểu và Trụ được vào Đại-Định Nhất-Thiết Pháp-Không Như Thật-Tướng, là Chứng-Ngộ Cảnh-Giới B́nh-Đẳng Chơn-Như vừa chỉ rơ ở trên.

Trong Đại-Định này, các cảnh của địa-ngục và các cơi trời sẽ tự hiện ra rồi biến đi. Loài Ma-nữ hiện ra thử-thách. Loài Thiên-Ma hiện ra phá-phách. Loài Ma-Dâm-nữ hiện ra để phá cái định của Bồ-Tát. Khi những cảnh này hiện ra, cứ nhiếp-tâm nói thẳng mi là đồ hư-giả, hăy biến đi, là chúng biến mất. Sau đó chư Phật hiện ra rất nhiều, cứ định-tâm phẳng-lặng không vui-mừng, các cảnh này hiện ra rồi tự biến đi.

Đó là những chủng-tử ác và thiện gieo-trồng nhiều kiếp trong Như-Lai-Tạng hiện ra khi Bồ-Tát chiếu-kiến đến chỗ sâu-thẳm của Như-Lai-Tạng.                     

 

 

 

 Xem Kỳ 36

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com