www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Siêu Khoa Học Tôn Giáo - Vũ Trụ Quan

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Main Menu

 
 

 


SIÊU KHOA HỌC TÔN GIÁO

Đại Thừa
GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    
 

 

KẺ KHÔNG T̀M CHÍNH M̀NH 

 

 

TỔ HUỆ NĂNG VÀ THƯỢNG TỌA THẦN TÚ

 

 

Người nào đọc Kinh Luận về Phật giáo đều biết hai bài kệ, một của Thượng Tọa Thần Tú, và một của Tổ Huệ-Năng. Khi Tổ Hoàng Nhẫn bảo các đệ tử làm kệ, th́ Thần Tú viết bài kệ:

 

 Thân thị bồ đề thọ,

Tâm như minh cảnh đài

Thời thời cần phất thức

Vật sử nhạ trần ai

 

Thầy Thanh Từ dịch

 

Thân bồ đề là cội

Tâm như đài gương sáng

Luôn luôn phải lau chùi

Chớ để dính bụi bậm

 

Tổ Hoàng Nhần đọc bài kệ này xong, liền bảo xóa đi.

Đến khi Huệ-Năng không biết chữ, nhờ người khác đọc cho nghe. Nghe xong nhờ viết dùm bài kệ

 

Bồ đề bổn vô thọ

Minh cảnh diệt phi đài

Bản lai vô nhứt vật

Hà xứ nhá trần ai.

 

Dịch

 

Bồ đề vốn không cây

Gương sáng cũng chẳng đài

Xưa nay không một vật

Chỗ nào dính bụi bậm.

 

Tổ Hoàng Nhẫn đă TRUYỀN Y BÁT CHO HUỆ NĂNG qua bài kệ trên.

 

Khi c̣n đi gánh củi đến nhà một phú hộ, nghe ông này đọc Kinh Kim Cang đến câu ƯNG VÔ SỞ TRỤ NHI SANH KỲ TÂM, liền buột miệng khen, hay quá. Câu kinh này đă đưa Huệ Năng đến ngay cửa không. Bài kệ của Ngài nói lên Cửa Không rất rơ ràng. Rồi khi Tổ Hoàng Nhẫn kêu Huệ Năng giữa đêm lên để giảng Kim Cang, cũng đến chỗ câu đó Huệ Năng vượt qua khỏi cửa không, và được truyền tâm ấn làm Tổ thứ sáu bên Tàu.

 

Suốt thời gian Tổ Huệ Năng trốn tránh, Ngài đă tu thâm thúy qua các địa vị Bồ Tát, nên khi xuất hiện thuyết pháp, người ta đă gọi Ngài là Phật.

 

Qua bài kệ của Thần Tú, tâm của Thần Tú ĐANG TIỆU LẠC NGŨ UẨN TỪNG BƯỚC NHƯNG CHƯA ĐẾN CỬA KHÔNG V̀ C̉N CHẤP H̀NH TƯỚNG như Cây Bồ Đề, Tâm Đài Gương, Phải Lau Chùi, Dính bụi bậm. Cho nên không được truyền tâm ấn.

 

 

 

 

 

 Xem Kỳ 30

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com