www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Siêu Khoa Học Tôn Giáo - Vũ Trụ Quan

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Main Menu

 
 

 


SIÊU KHOA HỌC TÔN GIÁO

Đại Thừa
GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    
 

 

KẺ KHÔNG T̀M CHÍNH M̀NH 

 

 

NĂM ANH EM KIỀU TRẦN NHƯ

 

 Anh em Kiều Trần Như tu PHƯƠNG PHÁP KHỔ HẠNH để mong t́m ĐẠO GIẢI THOÁT. Trước khi Phật đắc đạo, trên thế gian này CHƯA CÓ ĐẠO GIẢI THOÁT THẬT SỰ. Rất nhiều môn phái khác nhau cố đi t́m cho được ĐẠO GIẢI THOÁT, nhưng không t́m được.

Trưóc khi ngồi dưới gốc Bộ Đề tự ḿnh t́m ra Đạo Giải Thoát, Phật Thích Ca đă tham gia vào các môn phái khác nhau, đă đạt đến chỗ cao nhất của những môn phái nọ, nhưng Phật thấy rằng vẫn chưa phải GIẢI THOÁT THẬT SỰ.

Phương pháp khổ hạnh của anh em Kiếu Trần Như là cái sau cùng Phật áp dụng, đày đọa thân xác để mong t́m Giải Thoát, nhưng vẫn không thành công. Thấy phương pháp khổ hạnh không đúng, Phật quyết định tự ḿnh ngồi thiền dưới cội bồ đề. Và sau 49 ngày đêm thiền định, NGÀI ĐĂ HOÀN TOÀN CHỨNG NGỘ. Sau khi chứng ngộ, Ngài thấy đạo của Ngài quá cao, c̣n chúng sanh nghiệp quá nặng nề, thật vô cùng khó thuyết pháp cho họ có thể giải thoát.

Ngài muốn nhập Niết Bàn, nhưng Phạm Vương hiện đến xin Ngài thuyết pháp cứu chúng sanh. Khởi ḷng thương xót chúng sanh, Ngài nhận lời và nghĩ ra 3 tŕnh độ THINH VĂN, DUYÊN GIÁC VÀ BỒ TÁT. Nghĩ thế xong, Ngài đứng dậy bắt đầu đi GIẢNG PHẬT ĐẠO.

 Đầu tiên Ngài gặp lại năm anh em Kiều Trần Như đang tu khổ hạnh gần đó. Ngài liền đọc cho họ nghe một bài kệ, tức th́ họ CHỨNG NGỘ A LA HÁN. V́ sao chỉ nghe một bài kệ năm anh em Kiều Trần Như liền chứng ngộ A La Hán? Là v́ sau nhiều năm, các Ông đă thực hành khổ hạnh miên mật,

TÂM CỦA CÁC ÔNG ĐĂ BUÔNG BỎ HẾT MỌI LĂNG XĂNG VẪN ĐỤC CỦA NGŨ UẨN NHƯNG TRONG TÂM C̉N MANG SỰ MONG MUỐN T̀M ĐẠO GIẢI THOÁT. KHI NGHE BÀI KỆ CỦA PHẬT, GIẢI TOẢ ĐƯỢC SỰ MONG MUỐN ĐÓ, CÁC ÔNG BUÔNG BỎ LUÔN VƯỚNG MẮC SAU CÙNG, NÊN NGŨ UẨN TRỞ THÀNH HOÀN TOÀN THANH TỊNH.

Như một ly nước đă đầy, chỉ một giọt nữa làm nước tràn ly. NĂM ANH EM KIỀU TRẦN NHƯ TRONG KHOẢNG KHẮC NGHE BÀI KỆ LIỀN CHỨNG NGỘ A LA HÁN. Từ đó năm anh em theo Phật học đạo hơn bốn mươi năm ngày càng sâu rộng, nên NGŨ UẨN TIÊU LẠC DẦN DẦN. 

Rồi trong ĐẠO TRÀNG PHÁP HOA, nghe Phật thuyết, các Ông hoàn toàn tiêu lạc hết ngũ uẩn,  ĐƯỢC PHẬT THỌ KƯ THÀNH BỐ TÁT VÀ SẼ THÀNH PHẬT.

Trong Đạo Tràng Pháp Hoa, Phật THỌ KƯ CHO TẤT CẢ ĐỆ TỬ A LA HÁN CỦA NGÀI THÀNH PHẬT. Có vị THÀNH BỒ TÁT NGAY TRONG ĐẠO TRÀNG, CÓ VỊ THÀNH BỐ TÁT MỘT THỜI GIAN SAU ĐÓ v́ Phật thấy công đức của những vị này đă đầy đủ.

 

 

 

 

 

 

 Xem tiếp tuần tới

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com