www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Siêu Khoa Học Tôn Giáo - Vũ Trụ Quan

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Main Menu

 
 

 


SIÊU KHOA HỌC TÔN GIÁO

Đại Thừa
GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    
 

 

KẺ KHÔNG T̀M CHÍNH M̀NH 

 

 

NGŨ UẨN

 

 

Các phương pháp Phật dạy để tu chứng A La Hán hay Bồ Tát rất nhiều trong các kinh, tùy theo các đạo tràng thuyết pháp. Sắc Vân chỉ xin ghi ra đây một số suy tư dễ hiểu để chia xẻ cùng mọi người.

 

Về phương pháp TU NGŨ UẨN, MUỐN VƯỢT KHỎI LUÂN HỒI SINH TỬ NÊN TU CHO NGŨ UẨN HOÀN TOÀN THANH TỊNH.

 

TỪ ĐÓ TIÊU LẠC NGŨ UẨN  TỪNG GIAI ĐOẠN SẮC - THỌ - TƯỞNH – HÀNH - THỨC, HOẶC TIÊU LẠC CẢ NĂM UẨN CÙNG LÚC, ĐỂ ĐẠT NGŨ UẨN GIAI KHÔNG, RỒI NHẬP VÀO BỒ TÁT ĐỊA.

 

SAU KHI ĐĂ NHẬP VÀO BỒ TÁT ĐỊA, PHẢI TIẾP TỤC THEO BÁT NHĂ VÀ HOA NGHIÊM TỨC LÀ TU CÁC PHÁP BỒ TÁT: BỐ THÍ, TR̀ GIỚI, NHẪN NHỤC, TINH TẤN, THIỀN ĐỊNH, TRÍ HUỆ, PHƯƠNG TIỆN, NGUYỆN, LỰC, TRÍ. TRONG MƯỜI PHÁP NÀY TH̀ MỘT PHÁP GỒM CẢ CHÍN PHÁP KHÁC, TÙY MỨC ĐỘ TU HÀNH MÀ PHÁP NÀO THỂ HIỆN RƠ NHẤT. DO SỰ BAO GỒM LẪN NHAU CỦA CÁC PHÁP, MÀ QUAN THỀ ÂM BỒ TÁT ĐĂ DẠY PHƯƠNG PHÁP TU BA GIAI ĐOẠN NHƯNG BAO GỒM CẢ MƯỜI ĐỊA BỒ TÁT NHƯ SAU.

 

Đây là tường tŕnh của Quan Thế Âm Bồ Tát về PHÁP TU TÁNH NGHE.

 

1/ BAN ĐẦU Ở TRONG TÁNH NGHE, VÀO ĐƯỢC D̉NG LIỀN QUÊN TƯỚNG BỊ NGHE. TRÂN TƯỚNG ĐĂ VẮNG LẶNG V̀ HAI TƯỚNG ĐỘNG TỊNH RƠ THẬT KHÔNG SANH. NHƯ VẬY DẦN DẦN TĂNG TIẾN THÊM, CÁC TƯƠNG NĂNG VĂN, SỞ VĂN ĐỀU HẾT.

 

 2/ KHÔNG DỪNG TẠI CHỖ DỨT HẾT NĂNG VĂN, SỞ VĂN, MÀ TIẾN LÊN NỮA, TH̀ NĂNG GIÁC, SỞ GIÁC ĐỀU KHÔNG.

 

 3/ KHÔNG GIÁC TỘT BỰC VIÊN MĂN NÊN CÁC TƯỚNG NĂNG KHÔNG, SỞ KHÔNG ĐỀU DIỆT.  SANH DIỆT ĐĂ DIỆT TH̀ BỔN TÁNH TỊCH DIỆT HIỆN TIỀN. BỖNG NHIÊN SIÊU VƯỢT THẾ VÀ XUẤT THẾ GIAN, MƯỜI PHƯƠNG TR̉N SÁNG ĐƯỢC HAI PHÁP THÙ THẮNG, MỘT LÀ TRÊN HỢP VỚI BẢN GIÁC DIỆU TÂM CỦA PHẬT, CÙNG VỚI PHẬT NHƯ LAI ĐỒNG MỘT TỪ LỰC; HAI LÀ DƯỚI HỢP VỚI TẤT CẢ LỤC ĐẠO CHÚNG SANH TRONG MƯỜI PHƯƠNG, CÙNG VỚI CÁC CHÚNG SANH ĐỒNG MỘT BI NGƯỠNG.

 

 

VÔ MINH

 

Vô minh nhiều vô lượng che đậy dầy đặc tâm trí chúng sanh. Có thể chia vô minh thành ba lớp chánh yếu để cho dễ hiểu và dễ áp dụng tu hành.  

 

1/ VÔ MINH THÔ.

 2/ VÔ MINH TẾ.

 3/  VÔ MINH VI TẾ

 

Vô minh thô là gốc của sinh tử luân hồi, đồng với ngũ trược. Diệt vô minh thô tức là DIỆT 12 NHÂN DUYÊN CỦA V̉NG LUÂN HỒI SINH TỬ. Ṿng 12 nhân duyên là: VÔ MINH DUYÊN HÀNH, HÀNH DUYÊN THỨC, THỨC DUYÊN DANH SẮC, DANH SẮC DUYÊN LỤC NHẬP, LỤC NHẬP DUYÊN XÚC, XÚC DUYÊN THỦ, THỦ DUYÊN THỌ, THỌ DUYÊN ÁI, ÁI DUYÊN SANH, SANH DUYÊN TỬ. Tiếp theo là SINH TỬ DUYÊN VÔ MINH, và v.v…Người tu QUÁN VÔ MINH VÀ BUÔNG XẢ NGHIỆP CỦA M̀NH cho đến khi NGHIỆP ĐƯỢC THANH TỊNH VÀ VÔ MINH THÔ BỊ DIỆT th́ dần dần CẢ 12 NHÂN DUYÊN BỊ DIỆT, người đó VƯỢT LUÂN HỐI SINH TỬ. Đó là quả DUYÊN GIÁC, cũng gọi là BÍCH CHI PHẬT, nghĩa là đă giác ngộ các duyên sinh tử luân hồi.

 

Cần xin nói rơ về danh từ TAM THỪA ĐƯỢC DÙNG THEO HAI NGHĨA KHÁC NHAU. Trong siêu khoa học tôn giáo, TIỂU THỪA BAO GỒM CẢ A LA HÁN VÀ DUYÊN GIÁC; TRUNG THỪA GỒM CẢ 2 PHÁP TU TIÊU LẠC NGŨ UẨN TỪNG BƯỚC VÀ PHÁP TU DIỆT BỎ VÔ MINH TẾ, ĐẠI THỪA LÀ TU MƯỜI ĐỊA BỒ TÁT.

 

Trong kinh Phật thựng gọi TIỂU THỪA LÀ PHÁP TU A LA HÁN, TRUNG THỪA LÀ PHÁP TU DUYÊN GIÁC, VÀ ĐẠI THỪA LÀ PHÁP TU BỒ TÁT. Sở dĩ gọi Tu Duyên Giác là TRUNG THỪA, v́ người tu Duyên Giác phải học hiểu Phật pháp nhiều hơn tu A La Hán, quán chiếu sâu thẳm vô minh và các nhân duyên cho đến khi diệt được vô minh thô và hết tất cả nhân duyên sinh tử.

 

 Khi hết VÔ MINH THÔ LÀ BƯỚC VÀO VÔ MINH TẾ. Vị Duyên Giác tiếp theo phải tu Vô Minh Tế cho đến lúc diệt hết Vô Minh Tế để vào VÔ MINH VI TẾ, là VÀO BỐ TÁT ĐỊA.

CHƯ VỊ BÔ TÁT TU VÔ MINH VI TẾ CHO ĐẾN LÚC HẾT CẢ VÔ MINH VI TẾ LÀ ĐỒNG VỚI PHẬT.

Khi một vị tu chứng ngộ được Bồ Tát Địa liền được Phật THỌ KƯ. Bồ Tát có 10 địa thấp cao, một lần chứng ngộ được một địa, đều được thọ kư. 

 

 

 Xem Kỳ 27

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

www.ninh-hoa.com