www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Siêu Khoa Học Tôn Giáo - Vũ Trụ Quan

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Main Menu

 
 

 


SIÊU KHOA HỌC TÔN GIÁO

Đại Thừa
GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 


KẺ KHÔNG T̀M CHÍNH M̀NH
 

 

NĂNG LƯỢNG
 

Sau khi đă định nghĩa không gian và thời gian trong siêu khoa học, ta cũng cần định nghĩa Năng Lượng theo siêu khoa học. Xin hăy đọc SIÊU KHOA HỌC TÔN GIÁO TẬP MỘT VỀ NGUỒN GỐC, BẢN THỂ, VÀ HIỆN TƯỢNG CỦA VŨ TRỤ do Chánh Đạt viết.

 

Tóm lược lại như sau.

 

Cảnh giới TOÀN NĂNG, TOÀN CHÂN, TOÀN THIỆN, TOÀN MỸ vượt khỏi Không gian, Thời gian, Vũ trụ, vượt khỏi Suy Tư  và Ngôn Ngữ của chúng sanh. Hạnh TOÀN NĂNG là NĂNG LỰC SIÊU VIỆT TRẦM LẶNG. Do VÔ MINH NGUYÊN THỦY, Năng Lực Siêu Việt này thể hiện thành NĂNG LƯỢNG CỦA TOÀN THỂ VŨ TRỤ, VỚI NHỮNG VI TỬ ĐẦU TIÊN NHỎ NHẤT. Đó là những Vi Tử nhỏ nhất của năng lượng đă đề cập ở trên.

 

Như vậy, NĂNG LƯỢNG ĐANG HIỆN HỮU CỦA VŨ TRỤ NÀY LÀ NĂNG LỰC SIÊU VIỆT BỊ VÔ MINH CHE LẤP MÀ THÀNH. NẾU GỌI NĂNG LỰC SIÊU VIỆT NÀY LÀ BẢN THỂ CỦA PHẬT TÁNH, TH̀ NĂNG LƯỢNG CỦA VŨ TRỤ CHÍNH LÀ BẢN THỂ PHẬT TÁNH BỊ VÔ MINH CHE LẤP HIỆN RA. Cho nên, khi diệt được hết vô minh, năng lượng thế gian trở thành THẦN THÔNG của Phật, Bồ Tát. Người thế gian khi hết vô minh trở thành Phật với tất cả quyền năng siêu việt.

 

Không gian và Thời gian khác với Năng lượng thế gian ở điểm này: Không gian và Thời gian chỉ xuất hiện do Vô Minh, c̣n cảnh giới siêu việt không có không gian và thời gian, và năng lượng là bản thể Phật Tánh trở thành do Vô minh che lấp. V́ thế, người TU THIỀN khi nhập định thật sâu sẽ vượt bỏ không gian và thời gian, rồi biến năng lượng thế gian thành năng lực siêu việt.

 

Như bài thơ dùng h́nh ảnh lăng mạn để nói lên thiền phi thời gian, phi không gian:

 

VẮNG LẶNG

 

Cúi mặt cho thời gian ngừng hẳn

Cho không gian biến hết các chiều

Cho tâm hồn chỉ là vắng lặng

Cho con tim buông hết t́nh yêu.

 

Sắc Vân là mây trời bay lơ lững, nên thích dùng thơ văn lăng mạn để diễn tả về thiền.

 

Mấy ḍng thơ trên làm nhẹ bớt những khái niệm khô khan về siêu khoa học.
 

Trở lại vấn đề, cần phải định nghĩa các đơn vị về thời gian, không gian, năng lương và trọng lượng.

 

Hăy đặt tên cho vi tử nhỏ nhất là Vieta, như đă biết các vi tử nhỏ nhất kết hợp nhau làm thành những vi tử phức tạp hơn, và các vi tử phức tạp này kết hợp nhau làm thành toàn thể vũ trụ. Đơn vị nhỏ nhất của thời gian gọi là Satna.

 

Đơn vị nhỏ nhất của không gian, chưa có tên, nên đặt là Laca, theo giống chim Lạc Việt. Đơn vị nhỏ nhất của năng lượng, chưa có tên, nên đặt là Thiena. Thiena là năng lượng của vi tử nhỏ nhất của năng lượng. Laca là kích thước của một Vieta, nghĩa là kích thước của vi tử nhỏ nhất.

 

Trong vật lư cơ học, cần phải định nghĩa thêm một nguyên tố nữa là Trọng khối. Quan niệm về trọng khối xuất phát từ sức hút vạn vật. Chính do trọng khối mà hai khối lượng hút lẫn nhau. Trọng khối nhỏ nhất chưa có tên nên gọi là Trana (để tưởng nhớ Vua Trần Nhân Tôn đă lập ra Thiền Trúc Lâm Việt Nam, và tưởng nhớ Thánh Trần Hưng Đạo đă diệt xâm lăng Tàu giữ vững bờ cơi và độc lập của Việt Nam), tức là trọng khối của một vi tử nhỏ nhất Vieta.  

 

Satna là thời gian tuyệt đối một Vieta di chuyển một đoạn dài bằng một Laca. Thế là đă có đủ đơn vị của thời gian, không gian, năng lượng và trọng lượng để dùng trong các công thức và phương tŕnh sau này.

 

Thêm nữa, hăy gọi Laca là L, gọi Satna là S, th́ L/S là một vận tốc căn bản xây dựng trên các đon vị nền tảng của không gian và thời gian. Hăy đặt tên cho vận tốc căn bản này là Vana (như mây trời bay măi) và sẽ t́m hiểu ư nghĩa và ứng dụng của nó. V́ trong thế gian này, có một vận tốc không đổi là VẬN TỐC ÁNH SÁNG mà khoa học không biết nguồn gốc từ đâu.

 

Đây là một ĐỊNH-ĐỀ của siêu-khoa-học:

 

ĐỊNH-ĐỀ 1:

 

 VẬN TỐC VANA L/S LÀ VẬN TỐC ÁNH SÁNG c CỦA KHOA HỌC.

 

L/S = c = 300,000 km/sec = 3. 108 m/sec

 

Như vậy, vận tốc ánh sáng không c̣n là một bí mật nữa.

Theo cách nói xưa tại India con số Tam thiên đại thiên có thể đồng hoá với con số 3.108 .  Như trong kinh thường hay nói về Tam thiên đại thiên thế giới, hay Tam thiên đại thiên quốc độ. Siêu khoa học sẽ dùng con số này làm con số căn bản của sự kết hợp của các vi tử thành một vi tử lớn hơn. Và rất nhiều lần nhân lên như vậy sẽ thành những vi tử mà khoa học ngày nay khám phá ra được.

 

 

 

 

 Xem Kỳ 24

      

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com