www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Siêu Khoa Học Tôn Giáo - Vũ Trụ Quan

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

Lời Giới Thiệu

TẬP MỘT- TẬP HAI

Chân Lư -
Vũ Trụ H́nh Thành

PHẦN BA

Vũ Trụ Ta Bà  1 | 2

PHẦN BỐN

Đường Giác Ngộ

  Kỳ 1    2   |   3

Kỳ  4   |   5 

 

 TẬP BA

ĐẠI THỪA

Ngũ Sắc Vân

 Kỳ 1    2   3 

Kỳ 4    5   |   6

Kỳ 7    8   9 

Kỳ 10  |  11 |  12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


SIÊU KHOA HỌC TÔN GIÁO

Đại Thừa
GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 


KẺ KHÔNG T̀M CHÍNH M̀NH

 

 

TẬN THẾ ?

 

               Năm 2000, người ta thường bàn với nhau về tận thế. Sự thật đó là sự hiểu sai kinh điển! Trước lễ Phục Sinh năm 2000 khoảng hai tháng, trong khi ngủ, Sắc Vân bỗng thấy một gương mặt buồn bă, tóc bù xù trước trán từ từ hiện ra, tự nhiên Sắc Vân biết và kêu lên, “JESUS CHRIST,” Ngài liền biến mất. Như đă một lần nói ở trên, v́ biết và kêu lên, Sắc Vân bị mất định nên không c̣n thấy Jesus Christ trong cảnh giới định nữa.

 

               Qua đó, Sắc Vân bắt đầu tin tưởng nơi Jesus Christ, và hiểu rằng, BÍ MẬT CỦA NĂM 2000 LÀ JESUS CHRIST HIỆN TRỞ LẠI THẾ GIAN NÀY. Sắc Vân LÀ NHÂN CHỨNG CỦA SỰ TRỞ LẠI NÀY CỦA JESUS CHRIST. Sau đó, Sắc Vân tự nhiên cảm thấy thích thú nghiên cứu về SIÊU TÔN GIÁO VÀ SIÊU KHOA HỌC. Hai ngàn năm trước, Jesus Christ đến thế gian này để tu HẠNH NHẪN NHỤC. SỰ XẢ THÂN TRÊN CÂY THÁNH GIÁ CÓ NGHĨA LÀ NGÀI ĐĂ THÀNH TỰU NHẪN NHỤC BA LA MẬT. Suốt hai ngàn năm nay, tiếp tục tu trên một cơi trời, nay JESUS CHRIST ĐĂ THÀNH PHẬT VÀ TRỞ LẠI TRẦN GIAN.

 

               Cái định mà Sắc Vân thấy Jesus Christ cũng là một định sâu như có lần thấy Tháp của Phật Đa Bảo. Sau đó, một lần khác, Sắc Vân thấy rơ 2 cây thánh giá nhỏ, một cái trắng, một cái xanh, với Jesus Christ bị đóng đinh trên đó. Nếu Sắc Vân có nghĩ về Jesus Christ trong lúc đó, chỉ là nghĩ về Siêu Khoa Học và Siêu Tôn Giáo. Bốn mươi năm trưóc, sau khi xong cử nhân toán tại Saigon, Sắc Vân tự học về thuyết tương đối của Einstein một cách say mê v́ thấy quá nhiều mới lạ về không gian, thời gian, năng lượng và vật chất. Khi Louis de Broglie, một bác học người Pháp được giải Nobel, qua Đại Học Khoa Học Saigon nói chuyện về Relativité, Sắc Vân ṭ ṃ hỏi ông ấy về tenseur của Maxwell, theo đó có sự hiện hữu của lực tác động trên hư không (le vide, the void).  Sắc Vân cũng viết thư xin được làm luận án tiến sĩ với ông ấy. Nhưng chế độ cũ vẫn ngăn cản không cho xuất ngoại. Thật chua xót! Mười năm gần đây có vài thí nghiệm vật lư công bố t́m được hiện tượng theo đó có vận tốc nhanh hơn ánh sáng, khiến cho Sắc Vân tự ḿnh duyệt lại thuyết tương đối. Điều quan trọng là duyệt lại công thức biến đổi giữa năng lượng và vật chất e = mc2 trong thuyết đó.

 

               Đọc các tài liệu và các sách đă xuất bản, Sắc Vân t́m thấy các chứng minh của Einstein và các sách đều có khuyết điêm. Thế là Sắc Vân nghiên cứu trong sáu tháng và điều ngạc nhiên là Sắc Vân đă chứng minh được công thức e = mc2.

 

               Điều rất trớ trêu về mặt khoa học là CÔNG THỨC NÀY ĐÚNG CHO CẢ HAI THUYẾT TUYỆT ĐỐI VÀ TƯƠNG ĐỐI. Điều này có nghĩa là công thức e = mc2 không phài là của riêng của thuyết tương đối, và như vậy thuyết tương đối bị lung lay từ gốc rễ, v́ công thức e = mc2  là một trong 3 nguyên lư của thuyết tương đối. Như vậy đă đến lúc cần xây dựng một thuyết mới. Thuyết mới đó Sắc Vân thấy là thuyết của vũ trụ gồm hai thế giới vật chất và tâm linh gắn liền nhau. Sắc Vân suy nghĩ về Siêu Khoa Học, nhớ lại trong kinh Lăng Nghiêm có nói về nguyên lư nhị nguyên của vũ trụ. Thế là Sắc Vân chú tâm nghiên cứu và khai triển cả Siêu Khoa Học và Siêu Tôn Giáo theo tinh thần của kinh Lăng Nghiêm. Để  hiểu về Siêu Tôn Giáo, Sắc Vân xin quư vị đọc bài viết về Siêu Tôn Giáo do Chánh Đạt viết trong 2 tập 1 và 2 về SIÊU TÔN GIÁO. Trong câu chuyện về chú bé đầu một vá này, Sắc Vân xin đề cập đến một số quan niệm căn bản của Siêu Khoa Học,

 

Đứng về mặt siêu khoa học, trạng thái xuất hiện đầu tiên của vũ trụ là VỪA ĐỘNG VỪA TĨNH, CHẲNG PHẢI ĐỘNG CHẲNG PHẢI TĨNH trong đó xuât hiện 3 nguyên tố căn bản của vũ trụ là KHÔNG GIAN, THỜI GIAN, VÀ NĂNG LƯỢNG. Cái Tĩnh thể hiện thành Không Gian, cái Động thành Thời Gian. Năng lượng xuất hiện bằng những VI TỬ NGUYÊN THUỶ vừa tĩnh vừa động, nghĩa là Không gian và Thời gian là hai mặt gắn liền nhau của năng lượng như hai mặt của một đồng tiền. Do động tĩnh ngày càng nhiều, các vi tử của năng lượng kết hợp nhau lại thành những vi tử ngày càng phức tạp và biến năng lượng thành hai loại năng lượng âm và năng lượng dương trong hai thế giới âm và dương. Khoa học của loài người chỉ nghiên cứu về năng lương dương trong thế giới dương.

 

               Siêu khoa học sẽ nghiên cứu cả hai thế giới âm và dương. Các h́nh thể có thể chia ra làm 3 loại: h́nh thể tâm linh thuần túy, h́nh thể vật chất thuần túy, và h́nh thể sinh vật (sinh vật có thể xác và tâm linh kết hợp nhau). Toán học của loài người rất hạn chế. Chẳng hạn, có thể dùng những con số để diễn tả vật chất thuần túy một cách khá chính xác, nhưng không thể diễn tả tâm linh chính xác được. Làm sao toán hoá được t́nh yêu! Làm sao lấy tích phân của tâm hồn! Cho nên trong siêu khoa học, khi dùng những công thức hay phương tŕnh cho tâm linh hoặc sự sống, không thể nào hoàn toàn chính xác được. Điều đó là lẽ dĩ nhiên, vũ trụ biến chuyển, tâm linh biến chuyển, vật chất biến chuyển, và sự sống cũng biến chuyển.

 

               Cho nên lư thuyết phải biến chuyển. Đâu có thể dùng những con số cứng ngắt để diễn tả chính xác những biến chuyển của tâm linh, hay ngay cả của vật chất.

 

 

 

 

 

 Xem tiếp tuần tới

      

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com