www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Siêu Khoa Học Tôn Giáo - Vũ Trụ Quan

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

Lời Giới Thiệu

TẬP MỘT- TẬP HAI

Chân Lư -
Vũ Trụ H́nh Thành

PHẦN BA

Vũ Trụ Ta Bà  1 | 2

PHẦN BỐN

Đường Giác Ngộ

  Kỳ 1    2   |   3

Kỳ  4   |   5 

 

 TẬP BA

ĐẠI THỪA

Ngũ Sắc Vân

 Kỳ 1   2   3 

Kỳ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


SIÊU KHOA HỌC TÔN GIÁO

Đại Thừa
GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 


KẺ KHÔNG T̀M CHÍNH M̀NH

 

BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC
LỬA TAM MUỘI

 

Chánh phủ miền Nam suy đồi nhanh chóng. Từ cuối những năm 50 và đầu những năm 60, t́nh h́nh an ninh xấu đi rất nhiều. Chánh phủ ngày càng độc tài, gia đ́nh trị. Mấy anh em trong gia đ́nh đó chia chác tranh dành quyền hành từ Saigon đến Huế. Lại thêm đám công chức, quân đội hủ hoá nịnh bợ để kiếm chức quyền. Điều thất nhân tâm nhất là một Tổng Giám Mục đạo Thiên Chúa trong gia đ́nh quan lại đó nuôi tham vọng mù quáng muốn Vatican cho lên chức Hồng Y, xô chế độ đến chánh sách ép buộc công chức, quân nhân, dân chúng vào đạo Thiên Chúa của họ. Tổng thống lại dùng chánh sách đàn áp tôn giáo, muốn biến đạo Thiên Chúa của gia đ́nh họ thành tôn giáo độc tôn ở miền Nam Việt Nam. Họ tung ra triết học “nhân vị” và chủ nghĩa cần lao nhân vị của họ làm tư tưởng chỉ đạo của chính quyền, để đối với chủ nghĩa Cọng Sản ở miền Bắc.

 

Sự đàn áp tôn giáo, bắt bớ tu sĩ Phật giáo đă khiến dân chúng căm phẫn tột độ. Nhiều thành phần dân chúng nổi lên chống đối chánh quyền, lại bị đàn áp bắt bớ, giam cầm. Một vị Bồ Tát đă dùng lửa từ bi tam muội đốt ḿnh cúng dường Phật Pháp. Ngọn lửa đó là lửa tam muội đốt thân cúng dương Pháp của Bồ Tát thành Phật, nhưng lại là lửa nghiệp chướng đốt cháy chế độ do tội ác của họ quá nhiếu.. Hai trăm năm trước Tổ Huệ Lưu đốt ḿnh cúng Phật. Ngày nay Bồ Tát Quảng Đức đốt ḿnh cúng Phàp. Khi ḷng dân đă căm hận chế độ, chuyện ǵ phải đến sẽ đến. Khi phước của gia đ́nh đó đă hết th́ mạng họ phải vong. Một đêm Sắc Vân mộng thấy một quan tài màu đỏ, trên nắp có hai dăy đèn nến cháy sáng. Sắc Vân đứng chấp tay trước quan tài, xong quay sang thấy một chiếc chiếu, trên đó có ba thầy tu múa vơ. Một người bạn lớn tuổi giải mộng cho Sắc Vân, nói rằng cái ḥm đó là gia đ́nh quan lại kia, và các tu sĩ ở trên chiếu là họ do thời thế có được thế lực, nhưng múa may không làm được việc. Điềm mộng đă ứng thành sự thật.

 

Cuộc đảo chánh tháng 11 năm 1963 đă triệt tiêu gia đ́nh trị kia. Một nhóm tu sĩ do thời cuộc đưa đẩy được nhiều thế lực, vài Thượng Toạ có đạo đức tu hành cao, nhưng không đủ khả năng lănh đạo quần chúng. Nhiều tu sĩ hoạt dộng cho Cọng sản, có tu sĩ là Cọng sản nằm vùng. Tuy nhiên công đức đốt thân cúng dường Pháp của Ngài Quảng Đức hoàn toàn siêu việt, soi sáng cho tất cả chúng sanh trong thời mạt pháp. Một Thượng Toạ có kể cho Sắc Vân nghe về sự hiển linh của Bồ Tát Quảng Đức. Bị mật vụ của chế độ cũ bắt giam trong một cái hầm ở Sở Thú,  Ông niệm Bồ Tát Quan Thế Âm cứu khổ, cứu nạn hàng ngày. Một hôm ông thấy Bồ Tát Quảng Đức ngồi trên một chiếc thuyền rồng hiện ra, chiếc thuyền đậu xuống miếng ván nghe tiếng “cụp” rơ ràng. Hôm sau đảo chánh, Ông được cứu ra khỏi hầm tù. Về phần Sắc Vân cũng có duyên phước thấy Bồ tát Quảng Đức. Số là sau này ở tại Mỹ, Sắc Vân có vài bạn đồng tu tại gia. Cách đây 10 năm, Sắc Vân có lần nói chuyện đạo pháp với một người bạn về cảnh giới khai ngộ. Trong khi nói chuyện, tâm của Sắc Vân rất tĩnh lặng an lạc. Đêm đó trong giấc ngủ nhẹ nhàng, Sắc Vân thấy Bồ Tát Quảng Đức hiện ra trong Ngọn Lửa Tam Muội không động không tịnh. Đó là Cảnh Giới Thật Tướng Như Như Bất Động. Để sau này Sắc Vân sẽ nói nhiều hơn về Cảnh Giới Như Như Bất Động. C̣n thế nào là Lửa Tam Muội? Cách đây không lâu, có một người bạn đă hỏi như thế. Trong Kinh Pháp Hoa, Bồ Tát Dược Vương dùng lửa tam muội đốt thân cúng Phật và thành tựu Tam Muội Hiện Nhất Thiết Sắc Thân. Sau đó Ngài lại hoá sanh cũng nơi cơi Phật ấy. Ngài lại dùng Lửa Tam Muội đốt hai tay cúng Xá Lợi Phật. Mọi người thấy Ngài đốt tay nên sầu khổ, buồn thương. Ngài phát lời thệ, “Tôi bỏ hai tay ắc sẽ đặng thân sắc vàng của Phật, nếu thật không dối, thời hai tay tôi hoàn phục như cũ.”  Nói lời thề xong, hai tay tự nhiên hoàn phục, đó là phước đức trí huệ của Bồ Tát cảm nên. Ở Viẽt Nam, 200 năm trước Tổ Huệ Lưu dùng lửa đốt thân cúng Phật. Ngày nay Bồ Tát Quảng Đức dùng lửa đốt thân cúng Pháp.

 

Như thế, lửa tam muội là sao? Khi một thiền giả vào được tam muội tức là một đại định sâu thẳm, trí huệ  hoàn toàn trong sáng, thân tâm bất động, th́ ngọn lửa kia trở thành lửa tam muội. Thiền giả ngồi trong lửa nhưng đă đạt trạng thái ngũ uẩn giai không, nên không c̣n thấy nóng. Người thế gian hoàn toàn sống trong ngũ uẩn ô trược, nên thấy lửa là nóng, băng giá là lạnh. Ngũ uẩn do vô minh che lấp tánh giác mà thành, nên khi tu hành dứt hết ngũ uẩn, hành giả thấy nghe hay biết, đi đứng nằm ngối bằng tánh giác, vượt qua cảm giác nóng lạnh, thấy rơ tất cả các pháp đều huyễn hoá, không c̣n bị các sắc tướng chi phối. Như trong bài Bát Nhă Tâm Kinh, Bố Tát Quan Thế Âm hành thâm Bát Nhă Ba La Mật, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, vượt qua tất cả khổ ách. Nói về ảo giác của ngũ uẩn, Sắc Vân có một kinh nghiệm như sau. Một lần thấy Phật Di Lạc hiện ra, hai tay Ngài vàng nhuận, trước mặt là một bàn thờ nhỏ. Trên bàn thờ, có một chun nhỏ đựng ch́ sôi sục bóc khói. Sắc Vân tự nhiên bưng chun ch́ sôi uống, nhưng hoàn toàn không thấy nóng. Âu đó là Sắc Vân đă trả một cái nghiệp địa ngục, nhưng nhờ có công đức nhiếu kiếp trước và được Phật gia hộ nên ch́ sôi mà không thấy nóng, không bị đốt cháy ruột gan như trong cảnh giới địa ngục.

 

      

 Xem tiếp tuần tới

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com