www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

Tô Đồng

Đàm Quang Hưng

Vũ Quốc Oai

Vũ Tiến Phái

Nguyễn Văn Phú

Lê Phụng

Nguyễn Hữu Quang

Trần Cao Tần

Nguyễn Đức Tường

Phạm Kế Viêm

 

 

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

Theoretical Concepts of Universality

Super-Science-Religion

Meditation And Enlightenment

Bài 1

Bài 2

Bài 3

  

 

 

 

 Con Đường Chứng Ngộ

Bài 1 2 3

Bài 4

5  6

Bài 7

8 9
Bài 10 11 12

Bài 13

14

15

Bài 16

17

18

Bài 19 20 21
Bài 22

23

24

Bài 25 26 27
Bài 28 29 30
Bài 31

32

33

Bài 34 35 36
Bài 37

38

39

Bài 40  41 42
Bài 43

44

45

Bài 46    
 

 

 

 On The Formula: E = mc2

 

Siêu Khoa Học Tôn Giáo - Vũ Trụ Quan

 

Lời Giới Thiệu

TẬP MỘT- TẬP HAI

Chân Lư -
Vũ Trụ H́nh Thành

PHẦN BA

Vũ Trụ Ta Bà  1 | 2

PHẦN BỐN

Đường Giác Ngộ

 Bài 1

2

3

Bài 4

5

 

 

 TẬP BA

ĐẠI THỪA

Ngũ Sắc Vân

Bài 1

2 3 

Bài 4

5 6

Bài 7 

8 9

Bài 10

11 12

Bài 13

14 15
Bài 16 17 18
Bài 19 20 21
Bài 22 23 24
Bài 25 26 27
Bài 28  29 30
Bài 31 32 33
Bài 34 35 36

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ


 

 

 

Lời giới thiệu của Ninh-Hoa.com


Giáo sư Trần Cao Tần, tiến sĩ Toán Học là Giáo sư Toán trường Đại Học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ.

Sau đây là các tập luận giải của giáo sư cho phép www.ninh-hoa.com đăng lên mạng.

 

Tập 1: VŨ TRỤ QUAN
  TẬP 2:  TIỂU THỪA VÀ TRUNG THỪA PHẬT GIÁO
  TẬP 3:  ĐẠI THỪA

  ON THE FORMULA E = mc2

  THEORETICAL CONCEPTS OF UNIVERSALITY

 

www.ninh-hoa.com xin thành thực cảm tạ Giáo sư Trần Cao Tần.

 


Giáo sư Tiến sĩ Trần Cao Tần  tại TU VIỆN
CHƠN TÂM, OKLAHOMA, chụp năm 2006


 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

BIẾN CHỨNG PHÁP LỊCH SỬ

 

Nhu-cầu tiến-hóa của lịch-sử đ̣i-hỏi một sự nghiên-cứu về các quy-luật thay-đổi của lịch-sử dựa trên những tài-liệu khoa-học t́m được và những yếu-tố hợp logic. Cái logic căn-bản dùng ở đây là những định-luật của vũ-trụ vật-chất và tâm-linh quyết-định sự sống c̣n của nhân-loại và toàn-thể các chúng-sanh.....

 

PHẦN 1     

 

 

 

THE WAY OF ENLIGHTENING

 

 

This paper will describe the enlightenment of Arhat in Hinayana and the enlightenment of Bodhisattva of Mahayana. The subject is very high and extremely difficult to understand. Therefore, many sutras will be explained to help the reader follow and not be lost on the way of enlightening. The greatest and deepest hope of the author is to elaborate the most precious virtue to every body in the world today.

 

Xem tiếp      

 

 

 

 

MEDITATION AND ENLIGHTENMENT

 

This is the third essay in super-science-religion, in which we clarify the concept of super-creation and introduce the laws of the universe in super-religion. The constituents of the universe are discovered.  Also we describe different basic methods of meditation. The technical words used may cause ambiguity in meaning to the reader. If so, the reader would be referred to other texts in Buddhist sermons...

 

PHẦN 1     PHẦN 2      Xem PHẦN 3 >>

 

 

 

 

SUPER-SCIENCE-RELIGION

 

This esay is an introduction to Meditation and Enlightenment via super-science.

  The first part is a continuation of the previous paper, Theoretical Concepts of Universality.......

  Xem tiếp >>

 

 

 

  THEORETICAL CONCEPTS OF UNIVERSALITY

This is the first essay on super-sciences in which we establish the basic equations of gravitation and electromagnetism for the universe composed of two material and spiritual worlds inseparably connected together. The equations are inspired from the equations of Maxwell in the theory of electromagnetism.

            We generalize the theory of electromagnetism to gravitation and karma, then explore the theory of life and death.

            We do not expect rigor in the proofs of the equations because we don't have any scientific experiment in laboratory so far. We can say these are “thought experiments” beyond the knowledge in the scientific world.

 

 Xem tiếp >>

 

 


 

 

 

  CON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

 

Sự Chứng Ngộ là mong ước và nguyện vọng cao cả nhất của loài người, cũng như của các chúng sanh khác. Không phân biệt bất kỳ tôn giáo nào, khi một người tham gia vào một tôn giáo luôn luôn ước vọng đạt đến giai-đoạn cao nhất là sự chứng ngộ CHÂN LƯ...
 

 

  Xem tiếp Kỳ 46 >>

 

LUẬN VỀ PHÁP HOA

 

 


 

 

  SIÊU KHOA HỌC TÔN GIÁO

Siêu Khoa Học Tôn Giáo bao gồm những tập Luận Giải về VŨ TRỤ QUAN, TIỂU THỪA Và TRUNG THỪA PHẬT GIÁO, ĐẠI THỪA.....Đọc để hiểu rơ Nguồn gốc Bản thể và Hiện tượng của Vũ trụ, Bát chánh đạo, Đường giác ngộ,...

 

 

  Xem tiếp Kỳ 45 >>
BI - THẬT TƯỚNG - PHÁP THÂN - THỊ HIỆN

 

 

 

 

 

ON THE FORMULA E = mc2

On The Formula E = mc2 là một công tŕnh nghiên cứu năm 2002 về thuyết tương đối của Einstein...

 

  Xem tiếp >>

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ

 

   

 

 

 

www.ninh-hoa.com