www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 44

  

  

LUẬN VỀ PHÁP HOA

 

 

NGỘ TRI KIẾN PHẬT

GIAI ĐOẠN THỨ BA CỦA PHẬT PHÁP

 

Giai đoạn Ngộ này là tu SÁU HẠNH BA LA MẬT: BỐ THÍ, TR̀ GIỚI, NHẪN NHỤC, TINH TẤN, THIỀN ĐỊNH, BÁT NHĂ. Đây là tu tập ĐẠI ĐỊNH NHẤT THIẾT PHÁP KHÔNG.  Bồ Tát dụng công trụ vào CHÂN KHÔNG VÔ TƯỚNG từ SƠ ĐỊA TIẾN LÊN BÁT NHĂ. Cả sáu hạnh này là ĐOẠN ĐƯỜNG TU BA LA MẬT. Khi đă thành tựu BÁT NHĂ BA LA MẬT là đă thành tựu ĐẠI ĐỊNH NHẤT THIẾT PHÁP KHÔNG. Trụ nơi ĐẠI ĐỊNH NHẤT THIẾT PHÁP KHÔNG, Bồ Tát KHỞI L̉NG ĐẠI TỪ ĐẠI BI thương xót tất cả chúng sanh. Cũng từ nơi PHÁP KHÔNG Bồ Tát soi rơ THẬT TƯỚNG CỦA CÁC PHÁP VÀ CHÚNG SANH. Từ đó Bồ Tát được THỌ KƯ THÀNH PHẬT, tức là NHẬP TRI KIẾN PHẬT.

 

NHẬP TRI KIẾN PHẬT

GIAI ĐOẠN THỨ TƯ CỦA PHẬT PHÁP

 

Đây là giai đoạn cao nhất của CON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ, Bồ Tát KHÔNG DỤNG CÔNG trụ nơi ĐẠI ĐỊNH NHẤT THIẾT PHÁP KHÔNG NHƯ THẬT TƯỚNG. Tháp của PHẬT ĐA BẢO TỪ DƯỚI ĐẤT HIỆN LÊN, PHẬT THÍCH CA BƯỚC LÊN NGỒI CHUNG TOÀ VỚI PHẬT ĐA BẢO. TOÀN CẢNH GIỚI CHÂN KHÔNG THẬT TƯỚNG HIỆN BÀY. KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN HOÀN TOÀN BIẾN MẤT.

 

CÁC ĐỆ TỬ CỦA PHẬT ĐĂ THÀNH TỰU ĐẠI ĐỊNH NHẤT THIẾT PHÁP KHÔNG NHƯ THẬT TƯỚNG, ĐẦY ĐỦ L̉NG ĐẠI TƯ ĐẠI BI, Phật dạy phải rời toà đi khắp nơi THUYẾT KINH PHÁP HOA, tức là phải ĐỘ CHÚNG SANH THÀNH PHẬT.

 

Phật dạy phương pháp tu Pháp Hoa gồm BẢY ĐIỂM:

 

1/ VÀO NHÀ NHƯ LAI, tức là L̉NG ĐẠI TỪ ĐẠI BI

2/ MẶC ÁO NHƯ LAI tức NHẪN NHỤC BA LA MẬT

3/ NGỒI TOÀ NHƯ LAI tức là TRỤ NƠI NHẤT THIẾT PHÁP KHÔNG

 

Trên đường đi thuyết Pháp Hoa tức sau khi được thọ kư thành Phật cần phải ĐỘ CHÚNG SANH THÀNH PHẬT. MỘT VIỆC RẤT KHÓ LÀM, nên cần phải giữ được BỐN HẠNH AN LẠC là

 

1/ GIỮ THÂN AN LẠC

2/ GIỮ KHẨU AN LẠC

3/ GIỮ Ư AN LẠC

4/ NGUYỆN ĐỘ KHẮP CHÚNG SANH

 

Phương pháp Bảy Điểm này là SIÊU PHƯƠNG PHÁP, v́ phải trụ được nơi một đại định vô cùng cao siêu sâu thẳm là ĐẠI ĐỊNH NHẤT THIẾT PHÁP KHÔNG MỚI KHỞI ĐƯỢC L̉NG ĐẠI TỪ ĐẠI BI THỰC HÀNH PHƯƠNG PHÁP NÀY.

 

TIẾP ĐÓ PHẢI HỌC ĐƯỢC ĐẠI ĐỊNH NHẤT THIẾT CHÚNG SANH NGỮ NGÔN, HIỂU ĐƯỢC TIẾNG NÓI CỦA TẤT CẢ MỌI LOÀI CHÚNG SANH, VÀ KHI PHÁT ÂM MỌI LOÀI CHÚNG SANH ĐỀU HIỂU ĐƯỢC. CÓ THẾ MỚI THUYẾT PHÁP ĐƯỢC CHO TẤT CẢ CÁC CHÚNG SANH.

 

BỐ TÁT LẠI PHẢI HỌC ĐẠI ĐỊNH HIỆN NHẤT THIẾT SẮC THÂN ĐỂ HIỆN RA CÁC LOẠI CHỦNG H̀NH CỦA CHÚNG SANH MÀ NÓI PHÁP.

 

NÓI RƠ RA LÀ TRONG KINH PHÁP HOA, SAU KHI THÀNH TỰU ĐẠI ĐỊNH  NHẤT THIẾT PHÁP KHÔNG NHƯ THẬT TƯỚNG, BỒ TÁT ĐƯỢC THỌ KƯ THÀNH PHẬT, RỒI PHẢI TU TẬP HAI ĐẠI ĐỊNH NHẤT THIẾT NGỮ NGÔN ĐÀ LA NI, VÀ HIỆN NHẤT THIẾT SẮC THÂN ĐỂ TU HÀNH BỐN ĐẠI HẠNH CỦA BỒ TÁT ĐỊA: PHƯƠNG TIỆN BA LA MẬT, NGUYỆN BA LA MẬT, LỰC BA LA MẬT, TRÍ BA LA MẬT.

 

 

Xem KỲ 46

 

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

Tác-giả giữ bản-quyền.

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com