www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 43

  

  

LUẬN VỀ PHÁP HOA

 

 

Để có thể thấy được các giai đoạn KHAI, THỊ, NGỘ, NHẬP TRI KIẾN PHẬT, và PHƯƠNG PHÁP TU CÙNG VỚI CÁC ĐẠI ĐỊNH TRONG PHÁP HOA, xin được tŕnh bày bốn giai đoạn rơ hơn sau đây. Thật ra Kinh Phật là vô lượng vô biên, chỉ có Phật cùng Phật mới thấu triệt nghĩa. Kẻ viết bài này XIN CHÂN THÀNH SÁM HỐI TRƯỚC CHƯ PHẬT về hiểu biết nông cạn của ḿnh. V́ ở thời mạt pháp này, tà pháp lan tràn làm cho người đời mê lầm, nên sự hoằng dương CHÁNH PHÁP đến lúc phải làm, không thể do dự t́m một chọn lựa khác. Chỉ mong sao giúp được người đời có một phương tiện soi sáng Chánh Đạo.

 

 

KHAI TRI KIẾN PHẬT

GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT CỦA PHẬT PHÁP

 

Giai đoạn thứ nhất này gồm tất cả Kinh Phật Thuyết từ bài kệ đầu tiên giúp cho Năm Anh Em KIÊU TRẦN NHƯ đắc quả A La Hán, đến BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO và tất cả  Kinh thuyết trước thời LĂNG NGHIÊM.

 

THỊ TRI KIẾN PHẬT

GIAI ĐOẠN THỨ HAI CỦA PHẬT PHÁP

 

Giai đoạn thứ hai này bao gồm thời LĂNG NGHIÊM. Phật chỉ thẳng PHẬT TÁNH BẤT SANH DIỆT QUA CÁC TÁNH THẤY, NGHE, NGỬI, VỊ, XÚC, Ư. Ai hiểu được điều này và DỤNG CÔNG NHẬP ĐƯỢC VÀO PHẬT TÁNH là đă VÀO ĐƯỢC ĐẠI ĐỊNH LĂNG NGHIÊM. Trong Kinh gọi là THẤY TÁNH, là bước đầu căn bản của ĐẠI ĐỊNH. Đây là yếu chỉ của các môn phái Thiền. Khi đă vào được Phật Tánh liền được Phật Thọ Kư. Sau đó, tùy công đức tu hành bao nhiêu kiếp trước, hành giả sẽ trụ nơi một địa vị nào mà kiếp trước đă đạt tới, rồi tiếp tục tu hành các hạnh cao hơn.

 

Để có thể hiểu được hai giai đoạn tiếp theo là NGỘ, NHẬP TRI KIẾN PHẬT, cần phải hiểu MƯỜI ĐỊA VỊ BỒ TÁT ĐẠO như sau:

 

MỘT LÀ HOAN HỈ ĐỊA

HAI LÀ LY CẤU ĐỊA

BA LÀ PHÁT QUANG ĐỊA

BỐN LÀ DIỆM HUỆ ĐỊA

NĂM LÀ NAN THẮNG ĐỊA

SÁU LÀ HIỆN TIỀN ĐỊA

BẢY LÀ VIỄN HÀNH ĐỊA

TÁM LÀ BẤT ĐỘNG ĐỊA

CHÍN LÀ THIỆN HUỆ ĐỊA

MƯỜI LÀ PHÁP VÂN ĐỊA
 

TU HOAN HỈ ĐỊA LÀ THIÊN NHIỀU VỀ BỐ THÍ BA LA MẬT

 

TU LY CẤU ĐỊA LÀ THIÊN NHIỀU VỀ TR̀ GIỚI BA LA MẬT

 

TU PHÁT QUANG ĐỊA LÀ THIÊN NHIỀU VỀ NHẪN NHỤC BA LA MẬT

 

TU DIỆM HUỆ ĐỊA LÀ THIÊN NHIỀU VỀ TINH TẤN BA LA MẬT

 

TU NAN THẮNG ĐỊA LÀ THIÊN NHIỀU VỀ THIỀN ĐỊNH BA LA MẬT

 

TU HIỆN TIỀN ĐỊA LÀ THIÊN NHIỀU VỀ BÁT NHĂ BA LA MẬT

 

TU VIỄN HÀNH ĐỊA LÀ THIÊN NHIỀU VỀ PHƯƠNG TIỆN BA LA MẬT

 

TU BẤT ĐỘNG ĐỊA LÀ THIÊN NHIỀU VỀ NGUYỆN BA LA MẬT

 

TU THIỆN HUỆ ĐỊA LÀ THIÊN NHIỀU VỀ LỰC BA LA MẬT

 

TU PHÁP VÂN ĐỊA LÀ THIÊN NHIỀU VỀ TRÍ BA LA MẬT.
 

Trên đây là MƯỜI ĐỊA VỊ VÀ MƯỜI HẠNH của Bồ Tát từ khi bắt đầu VÀO ĐẠI ĐỊNH rồi tiếp tục tu hành cho đến khi THÀNH PHẬT.

 

THỊ TRI KIẾN PHẬT LÀ VÀO ĐẠI ĐỊNH BỒ TÁT như đă tŕnh bày ở trên.

 

 

Xem KỲ 45

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com