www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 41

  

  

BỒ TÁT PHỔ HIỀN KHUYẾN PHÁT

 

 

Lúc bấy giờ đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen rằng: "Hay thay ! Hay thay ! Phổ Hiền ! Ông có thể hộ trợ kinh này làm cho nhiều chúng sanh an vui lợi ích. Ông đă thành tựu bất khả tư ngh́ công đức, ḷng từ bi sâu lớn, từ lâu xa đến nay phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà có thể thật hành nguyện thần thông đó, để giữ ǵn kinh này. Ta sẽ dùng sức thần thông giữ ǵn người hay thọ tŕ danh hiệu Phổ Hiền Bồ Tát.

 

“Phổ Hiền ! Nếu có người thọ tŕ đọc tụng, ghi nhớ chơn chánh, tu tập biên chép kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó thời là thấy đức Thich Ca Mâu Ni Phật, như từ miệng Phật mà nghe kinh điển này. Phải biết người đó cúng dường cho đức Thích Ca Mâu Ni Phật, phải biết người đó được Phật khen lành thay, phải biết người đó được Thích Ca Mâu Ni Phật lấy tay xoa đầu. Phải biết người đó được đức Thích Ca Mâu Ni Phật lấy y trùm cho. Người như thế chẳng c̣n ham ưa sự vui trong đời, chẳng ưa kinh sách viết chép của ngoại đạo, cũng lại chẳng ưa gần gũi kẻ ngoại đạo và các kẻ ác…Người đó tâm ư ngay thật, có ḷng nghĩ nhớ chơn chánh, có sức phước đức. Ngưới đó chẳng bị ba món độc làm năo hại, cũng chẳng bị tánh ganh ghét, ngă mạn, tà mạn, tăng thượng mạn làm năo hại. Người đó ít muốn biết đủ, có thể tu hạnh Phổ Hiền.

 

“Phổ Hiền ! Sau khi Như Lai diệt độ, năm trăm năm sau, nếu có người thấy người thọ tŕ đọ tụng kinh Pháp Hoa mà nghĩ rằng: Người này chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng, phá các chúng ma thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, chuyển pháp luân, đánh pháp cổ, thổi pháp loa, rưới pháp vũ, sẽ ngồi trên toà sư tử trong đại chúng trời người.

 

“Phổ Hiền ! Nếu ở đời sau có người thọ tŕ đọc tụng kinh điển này, người đó chẳng c̣n lại ham ưa y phục giường nằm, những vật nuôi sống, chỗ mong cầu chẳng luống, cũng ở trong hiện đời được phước báo đó.

 

“Nếu có người khinh chê đó rằng: Ông là người điên cuồng vậy, luống làm hạnh ấy không được lợi ích. Tội báo như thế sẽ đời đời không mất. Nếu có người cúng dường khen ngợi đó sẽ ở trong đời này đặng quả báo hiện tại. Nếu lại thấy người thọ tŕ kinh này mà nói bày lỗi quấy của người đó, hoặc thiệt hoặc chẳng thiệt, người này trong đời mắc bịnh bạch lại. Nếu khinh người tŕ kinh, đời đời răng nướu thưa thiếu, môi xấu, mũi xẹp, tay chân cong quẹo, mắt lé, thân thể hôi dơ, ghẻ dữ máu mũ, bụng thủng, hơi ngắn, các bệnh nặng dữ.

 

“Cho nên Phổ Hiền ! Nếu thấy người thọ tŕ kinh điển này, phải đứng dậy xa rước, phải như Kính Phật.”

 

Lúc Phật nói phẩm PHỔ HIỀN BỒ TÁT KHUYẾN PHÁT này có hằng hà sa vô lượng vô biên Bồ Tát đặng trăm ngh́n muôn ức môn TRIỀN ĐÀ LA NI, tam thiên đại thiên thế giới vi trần số đại Bồ Tát đủ đạo Phổ Hiền.

 

Lúc Phật nói kinh này, Phổ Hiền…các vị Bồ Tát, Xá Lợi Phất…các vị ThanhVăn và hàng trời rồng, nhơn, phi nhơn…tất cả đại chúng đều rất vui thọ tŕ lời Phật làm lễ mà đi.

 

 

 

 

 

 

Xem KỲ 43

 

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

Tác-giả giữ bản-quyền.

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com