www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 40

  

  

BỒ TÁT PHỔ HIỀN KHUYẾN PHÁT

 

 

Lúc bấy giờ ngài PHỔ HIỀN BỒ TÁT dùng sức thần thông oai đức danh văn, cùng vô lượng vô biên bất khả xưng sổ chúng đại Bồ Tát từ phương Đông mà đến, các nước đi ngang qua khắp đều rung động, rưới hoa sen báu, trổi vô lượng trăm ngh́n muôn ức các thứ kỹ nhạc. Lại cùng vô số các đại chùng: trời, rồng, dạ xoa, càn thát bà, a tu la, ca lâu la, khẩn na la, ma hầu la dà, nhơn, phi nhơn v.v…vây quanh, đều hiện sức oai đức thần thông đến cơi ta bà trong núi Kỳ xà quật, đầu mặt lạy đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đi quanh bên hữu bảy ṿng, bạch Phật rằng:

 

“Thế Tôn ! Con ở nơi nước của đức BẢO OAI ĐỨC THƯỢNG VƯƠNG PHẬT, xa nghe cơi ta bà này nói kinh Pháp Hoa, nên cùng vô lượng vô biên trăm ngh́n muôn ức chúng đại Bồ Tát đồng đến để nghe thọ, cúi mong đức Thế Tôn v́ chúng con nói đó. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn sau khi Như Lai diệt độ, thế nào mà có thể đặng kinh Pháp Hoa này ?” Phật bảo Phổ Hiền Bồ Tát rằng:

 

“Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn thành tựu bốn pháp, thời sau khi Như Lai diệt độ sẽ đặng kinh Pháp Hoa này: một là được các đức Phật hộ niệm, hai là trồng các cội công đức, ba là vào trong chánh định, bốn là phát ḷng cứu tất cả chúng sanh. Thiện nam tử, thiện nữ nhơn thành tựu bốn pháp như thế, sau khi Như Lai diệt độ quyết đặng kinh này”. Lúc đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát bạch Phật rằng:

 

“Thế Tôn ! Năm trăm năm sau, trong đời ác trược, nếu có người thọ tŕ kinh điển này, con sẽ giữ ǵn trừ các sự khổ hoạn, làm cho đặng an ổn, khiến không đặng tiện lợi ŕnh t́m làm hại…Người đó hoặc đi, hoặc đứng đọc tụng kinh này, bấy giờ con cỡi tượng vương trắng sáu ngà, cùng chúng đại Bồ Tát, đề đến chỗ người đó mà tự hiện thân ra, để cúng dường ủng hộ an ủi tâm người đó, cùng để cúng dường kinh Pháp Hoa. Người đó nếu ngồi suy nghĩ kinh này, bấy giờ con lại cỡi tượng vương trắng hiện ra trước người đó, nếu người đó ở trong kinh Pháp Hoa có quên mất một câu kinh một bài kệ, con sẽ dạy đó chung cùng đọc tụng, làm cho thông thuộc.

 

“Bầy giờ người thọ tŕ đọc tụng kinh Pháp Hoa đặng thấy thân con, ḷng rất vui mừng, lại càng tinh tấn. Do thấy thân con nên liền đặng tam muội và đà la ni tên là TRIỀN ĐÀ LA NI, PHÁP ÂM PHƯƠNG TIỆN ĐÀ LA NI, đặng những môn đà la ni như thế.

 

“Thế Tôn ! Nếu đời sau, sau năm trăm năm, trong đời ác trược, hàng t́ kheo, t́ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà ni, người cầu t́m, người thọ tŕ, người đọc tụng, người biên chép, mà muốn tu tập kinh Pháp Hoa này, thời trong hai mươi mốt ngày phải một ḷng tinh tấn, măn hai mươi mốt ngày đó rồi, con sẽ cỡi tượng vương trắng sáu ngà, cùng vô lượng Bồ Tát vây quanh, dùng thân mà tất cả chúng sanh ưu thấy, hiện nơi trước người đó để v́ nói pháp chỉ dạy cho lợi ích vui mừng cũng lại cho chú đà la ni.

Đặng chú đà la ni này, thời không có phi nhơn nào có thể phá hoại được, cũng chẳng bị người nữ làm hoặc loạn. Con cũng đích thân thường hộ người đó. Cúi mong Thế Tôn nghe con nói chú đà la ni này, liền ở trước Phật mà nói chú rằng:

 

 “A ĐÀN ĐỊA, ĐÀN ĐÀ BÀ ĐỊA, ĐÀN ĐÀ BÀ ĐẾ, ĐÀN ĐÀ CƯU XÁ LỆ, ĐÀN ĐÀ TU ĐÀ LỆ, TU ĐÀ LỆ, TU ĐÀ LA BÀ ĐỂ, PHẬT ĐÀ BA CHUYÊN NỂ, TÁC BÀ ĐÀ LA NI A BÀ ĐA NI, TÁC BÀ BÀ SA A BÀ ĐA NI, TU A BÀ ĐA NI, TĂNG GIÀ BÀ LƯ XOA NI, TĂNG GIÀ NIẾT DÀ ĐA NI, A TĂNG KỲ, TĂNG GIÀ BÀ DÀ ĐỊA, ĐẾ LỆ A ĐỌA TĂNG GIÀ ĐÂU LƯỢC A LA ĐẾ BA LA ĐẾ, TÁT BÀ TĂNG GIÀ ĐỊA TAM MA ĐỊA DÀ LAN ĐỊA, TÁT BÀ ĐẠT MA TU BA LỢI SÁT ĐẾ, TÁT BÀ TÁT ĐỎA LÂU ĐÀ KIÊU XÁ LƯỢC A NÂU DÀ ĐỊA, TÂN A KỲ KIẾT LỢI ĐỊA ĐẾ”.

 

“Thế Tôn ! Nếu có Bồ Tát nào đặng nghe chú đà la ni này, phải biết đó là sức thần thông của Phổ Hiền.

 

“Nếu kinh Pháp Hoa này lưu hành trong Diêm phù đế có người thọ tŕ, thời nên nghĩ rằng: đều là sức oai thần của Phổ Hiền.

 

“Nếu có người thọ tŕ đọc tụng ghi nhớ chơn chánh hiểu nghĩa thú trong kinh đúng như lời mà tu hành, phải biết người đó tu hạnh Phổ Hiền, ở nơi vô lượng vô biên các đức Phật, sâu trồng cội lành, được các Như Lai lấy tay xoa đầu. Nếu chỉ biên chép, người này mạng chung sẽ sanh lên trời Đao Lợi. Bấy giờ bốn muôn tám ngh́n thiên nữ trổi các kỹ nhạc mà rước đó, người đó liền đội mũ bảy báu ở trong hàng thế nữ, vui chơi khoái lạc, huống là thọ tŕ đọc tụng ghi nhớ chơn chánh hiểu nghĩa thú kinh, đúng như lời mà tu hành.

 

“Nếu có người nào thọ tŕ, đọc tụng, giải nghĩa thú kinh, người đó khi mạng chung được ngh́n đức Phật trao tay, khiến chẳng sợ sệt, chẳng đọa vào đường dữ, liền lên cung trời Đâu Suất, chỗ Di Lặc Bồ Tát mà sanh vào hàng quyến thuộc trăm ngh́n muôn ức thiên nữ, đức Di Lặc Bồ Tát có ba mươi hai tướng tốt, chúng đại Bồ Tát cùng nhau vây quanh. Có công đức lợi ích như thế cho nên người trí phải một ḷng tự chép hoặc bảo người chép, thọ tŕ đọc tụng, ghi nhớ chơn chánh đúng như lời mà tu hành. Thế Tôn ! Nay con dùng sức thần thông giữ ǵn kinh này, sau khi Như Lai diệt độ, làm cho rộng lưu bố trong Diêm phù đề khiến chẳng dứt mất.”

 

 

 

 

Xem KỲ 42

 

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

Tác-giả giữ bản-quyền.

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com