www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 39

  

  

 

DIỆU DỤNG ĐỘ SINH

 

 

Bấy giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng chung với quần thần quyến thuộc, Tịnh Đức phu nhân cùng chung với thể nữ quyến thuộc nơi hậu cung, hai người con của vua cùng chung với bốn muôn hai ngh́n người, đồng một lúc đi qua chỗ Phật. Đến rồi đầu mặt lạy chân Phật, đi quanh ba ṿng, rồi đứng qua một phía.

 

Lúc đó đức Phật v́ vua nói pháp, chỉ dạy làm cho lợi ích vui mừng, Vua rất vui đẹp.

 

Bấy giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng phu nhân mở chuỗi trân châu giá trị trăm ngh́n đeo nơi cổ, để rải trên đức Phật. Chuỗi đó ở giữa hư không biến  thành đài báu bốn trụ, trong đó có giường báu lớn trải trăm ngh́n muôn thiên y, trên đó có đức Phật ngồi xếp bằng phóng hào quang sáng lớn.

 

Lúc đó vua Diệu Trang Nghiêm nghĩ rằng thân Phật tốt đẹp riêng lạ ít có, thành tựu sắc thân vi diệu thứ nhất.

 

Bấy giờ đức Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa trí Phật bảo bốn chúng rằng:

 

“Các người thấy vua Diệu Trang Nghiêm chắp tay đứng trước ta đó chăng ?

“Vị vua này ở trong pháp ta làm tỳ kheo siêng ṛng tu tập các món trợ Phật đạo pháp, sẽ được làm Phật hiệu Ta La Thọ Vương , nước tên Đại Quang, kiếp tên Đại Cao Vương.” Vua Diệu Trang Nghiêm liền đem nước giao cho em, rồi cùng phu nhân, hai người con và các quyến thuộc ở trong Phật pháp xuất gia tu hành đạo hạnh. Vua xuất gia rồi trong tám muôn bốn ngh́n năm thường siêng tu hành kinh Diệu Pháp Liên Hoa, qua sau lúc đây được môn NHẤT THIẾT TỊNH CÔNG ĐỨC TRANG NGHIÊM TAM MUỘI, liền bay lên hư không cao bảy cây đa la mà bạch Phật rằng: “Thế Tôn ! Hai người con của con đây đă làm Phật sự, DÙNG SỨC THẦN THÔNG BIẾN HÓA, xoay tâm tà của con, làm cho con an trụ trong Phật pháp, được thấy Thế Tôn. Hai người con này là thiện tri thức của con, v́ muốn phát khởi căn lành đời trước lợi ích cho con nên đến sanh vào nhà con”.

 

Lúc đó đức Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Phật bảo vua Diệu Trang Nghiêm rằng:

 

“Đúng thế ! Đúng thế ! Như lời ông nói, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào trồng cội lành th́ đời đời gặp thiện tri thức, vị thiện tri thức hay làm Phật sự, chỉ dạy cho lợi ích vui mừng, khiến vào đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác.

“Đại vương nên biết, vị thiện tri thức đó là nhơn duyên lớn, giáo hóa d́u dắt làm cho đặng thấy Phật, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác.

“Đại vương, ông thấy hai người con này chăng ? Hai người con này đă từng cúng dường sáu mươi lăm trăm ngh́n muôn ức na do tha hằng hà sa các đức Phật, gần gũi cung kính, nơi chỗ các đức Phật tho tŕ kinh Pháp Hoa, thương tưởng những chúng sanh tà kiến làm cho trụ trong chánh kiến”.

 

Diệu Trang Nghiêm vương liền từ trong hư không xuống mà bạch Phật rằng: ‘Thế tôn ! Như Lai rất ít có, do công đức trí huệ nên nhục kế trên đảnh sáng suốt chói rỡ. Mắt Phật dài rộng mà sắc xanh biếc, tướng lông trắng giữa chặn mày như ngọc Kha nguyệt, răng trắng bằng và khít thường có ánh sáng, môi sắc đỏ đẹp như trái tần bà’. Lúc đó vua Diệu Trang Nghiêm khen ngợi Phật có vô lượng trăm ngh́n muôn ức công đức như thế rồi, ở trước Như Lai loại bạch Phật rằng: ‘Thế Tôn ! Chưa từng có vậy ! Pháp của Như Lai đầy đủ trọn nên bất khả tư ngh́ công đức vi diệu, dạy răn chỗ tu hành an ổn rất hay. Con từ nay chẳng c̣n lại tự theo tâm hành của ḿnh, chẳng sanh những ḷng ác, kiêu mạn, giận hờn, tà kiến’. Vua thưa lời đó rồi, lạy Phật mà ra.

 

Phật bảo đại chúng:

 

“Ư các ông nghĩ sao ? Vua Diệu Trang Nghiêm đâu phải người nào lạ, nay chính là Hoa Đức Bồ Tát hiên đang ở trước Phật. Hai người v́ thương xót vua Diệu Trang Nghiêm và các quyến thuộc nên sanh vào trong cung vua, nay chính là DƯƠC VƯƠNG BỒ TÁT VÀ DƯỢC THƯỢNG BỒ TÁT.

 

“Dược Vương và Dược Thượng Bồ tát này thành tựu các công đức lớn như thế, đă ở chỗ vô lượng trăm ngh́n muôn ức các đức Phật trồng các cội công đức, thành tựu bất khả tư ngh́ công đức lành. Nếu có người biết danh hiệu của hai vị Bồ Tát này, thời tất cả trong đời, hàng trời, người cũng nên lễ lạy”.

 

 

 

 

Xem KỲ 41

 

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com