www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 38

  

  

 

DIỆU DỤNG ĐỘ SINH

 

 

Đến đây Phật nói về công đức của Bồ Tát dùng THẦN THÔNG DIỆU DỤNG ĐỂ ĐỘ SINH. Lúc bấy giờ Phật bảo hàng đại chúng rằng:

 

“Về thuở xưa cách đây vô lượng vô biên bất khả tư ngh́ a tăng kỳ kiếp, có đức Phật hiệu là VÂN LÔI ÂM TÚ VƯƠNG HOA TRÍ NHƯ LAI, ứng cúng, chánh biến tri. Nước đó tên QUANG MINH TRANG NGHIÊM, kiếp tên HỈ KIẾN.

 

“Trong pháp hội của vị Phật đó có vị vua tên Diệu Trang Nghiêm, phu nhân của vua tên Tịnh Đức có hai người con, một tên TỊNH TẠNG, hai tên TỊNH NHĂN. Hai người con đó có sức thần thông lớn, phước đức trí huệ, từ lâu tu tập đạo hạnh của Bồ Tát, những là thí ba la mật, giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền ba la mật, trí huệ ba la mật, phương tiện ba la mật, tư bừ hỉ xả nhẫn đến ba mươi bảy phẩm trợ đạo pháp thảy đều rành rẽ suốt thấu.

 

“Lại đặng các môn tam muội: nhật tinh tú tam muội, tịnh quang tam muội, tịnh sắc tam muội, tịnh chiếu minh tam muội, trường trang nghiêm tam muội, đại oai đức tạng tam muội, ở nơi các tam muội này cũng đều suốt thấu.

 

“Lúc đó đức Phật kia v́ muốn dẫn dắt vua Diệu Trang Nghiêm cùng thương tưởng hàng chúng sanh nên nói kinh Pháp Hoa.

“Bấy giờ Tịnh Tạng Tịnh Nhăn, hai người đến chỗ của mẹ, chấp tay thưa mẹ rằng: ‘Mong mẹ đến nơi chỗ đức Phật VÂN LÔI ÂM TÚ VƯƠNG HOA TRÍ, chúng con cũng sẽ theo hầu gần gũi cúng dường lễ lạy. V́ sao ? V́ đức Phật đó ở trong tất cả chúng trời người mà nói kinh Pháp Hoa, nên phải nghe và tin nhận’

Mẹ bảo con rằng: ‘Cha con tin theo ngoại đạo, rất ham pháp bà la môn, các con nên qua thưa với cha để cùng nhau đồng đi’

 

Tịnh Tạng Tịnh Nhăn chấp tay thưa mẹ: ‘Chúng con là Pháp Vương Tử mà lại sanh vào nhà tà kiến này’. Mẹ bảo con rằng: ‘Các con nên thương tưởng cha các con, mà v́ đó hiển phép thần thông biến hóa, nếu cha các con đặng thấy ḷng ắt thanh tịnh, chịu cho chúng ta qua đến chỗ Phật’

 

Lúc ấy hai người con thương cha nên bay lên hư không cao bằng bảy cây đa la, hiện các món thần biến. Ở trong hư không đi, đứng, ngồi, nằm, trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, dưới thân ra nước, trên thân ra lửa, hoặc thân lớn đầy hư không rồi lại hiện nhỏ, nhỏ lại hiện lớn, ở trong hư không ẩn mất, bỗng nhiên hiện trên đất, vào đất như vào nước, đi trên nước như đi trên đất, hiện các món thần biến như thế làm cho vua cha ḷng thanh tịnh tin hiểu.

 

Bấy giờ cha thấy con có sức thần như thế, ḷng rất vui mừng đặng chưa từng có, hướng về các con mà nói rằng: ‘Thầy các con là ai, con là đệ tử của ai?’

Hai người con thưa rằng: ‘Đại vương ! Đức Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Phật kia nay đang trên pháp toà, dưới cây bồ đề bằng bảy báu, ở trong tất cả chúng trời người thế gian, rộng nói kinh Pháp Hoa, đó là thầy chúng con, con là đệ tử’ Cha nói với con rằng: ‘Ta nay cũng muốn ra mắt thầy các con, nên cùng nhau đồng đi’. Khi đó hai người con từ trong hư không xuống, đến chỗ của mẹ chấp tay thưa rằng: ‘Phụ vương nay đă tin hiểu, có thể kham phát được tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, chúng con đă v́ cha làm Phật sự rồi, mong mẹ bằng ḷng cho chúng con, ở nơi chỗ đức Phật kia mà xuất gia tu hành Phật đạo’. Lúc đó hai người con muốn tuyên lại ư ḿnh nói kệ thưa mẹ:

 

Mong mẹ cho các con

Xuất gia làm sa môn

Các Phật rất khó gặp

Chúng con theo Phật học

Như hoa ưu đàm bát

Gặp Phật lại khó hơn

Khỏi các nạn cũng khó

Mong cho con xuất gia

 

Mẹ liền bảo các con rằng: ‘Cho các con xuất gia. V́ sao ? V́ Phật khó gặp vậy.’

 

Bấy giờ hai người con thưa cha mẹ rằng: ‘Lành thay ! Cha mẹ ! Xin liền qua đến chỗ đức Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Phật để gần gũi cúng dường.’

‘V́ sao ? V́ Phật khó gặp đặng, như hoa linh thoại, lạ như rùa một mắt gặp bộng cây nổi, mà chúng ta do phước đức đời trước sâ dày, sanh đời này gặp Phật pháp, xin cha mẹ cho chúng con đặng xuất gia.’

‘V́ sao ? V́ các đức Phật khó gặp được, thời kỳ gặp Phật cũng khó có.’

Lúc đó hậu cung của vua Diệu Trang Nghiêm có tám muôn bốn ngh́n người thảy đều có thể thọ tŕ kinh Pháp Hoa. Tịnh Nhăn Bồ Tát từ lâu đă thông đạt nơi PHÁP HOA TAM MUỘI. Tịnh Tạng Bồ Tát đă từ vô lượng trăm ngh́n muôn ức kiếp thông đạt môn LY CHƯ ÁC THÚ TAM MUỘI, v́ muốn làm chúng sanh ĺa các đường dữ vậy.

 

Phu nhân của vua đặng môn CHƯ PHẬT TẬP TAM MUỘI hay biết đặng tạng pháp bí mật của các đức Phật. Hai người con dùng sức phương tiện , khéo hoá độ vua cha như thế, khiến ḷng cha tin hiểu ưa mến Phật pháp.

 

 

 

 

Xem KỲ 40

 

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com