www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 37

  

  

 

ĐÀ LA NI

 

Bấy giờ mười vị La sát nữ cùng với quỷ Tử Mẫu, con và quyến thuộc đều đến chỗ Phật, đồng tiếng bạch Phật rằng:

 

“Thế Tôn! Chúng con cũng muốn ủng hộ người đọc tụng thọ tŕ kinh Pháp Hoa, trừ sự khổ hoạn cho người đó. Nếu có kẻ ŕnh chỗ dở của Pháp sư, thời làm cho chẳng đặng tiện lợi.” Liền ở trước Phật nói chú rằng:

 

Y ĐỀ, Y ĐỀ VẪN, Y ĐỀ LƯ, A ĐỀ LƯ, NÊ LƯ, NÊ LƯ, NÊ LƯ, NÊ LƯ, NÊ LƯ, LÂU HÊ, LÂU HÊ, LÂU HÊ, LÂU ĐÊ, ĐA HÊ, ĐA HÊ, ĐA HÊ, ĐÂU HÊ, NÊU HÊ”

 

 “Thà trèo lên đầu chúng con, chớ đừng năo hại Pháp sư, hoặc dạ xoa, la sát, ngạ quỷ, phú đơn na, kiết giá, tỳ dà la, kiên đà, ô ma lặc đà, a bạt ma la, dạ xoa kiếp giá, nhơn kiếp giá, quỷ làm bệnh nóng…, h́nh trai, h́nh gái, h́nh đồng nam, h́nh đồng nữ, nhẫn đến trong chiêm bao cũng chớ năo hại.”

 

Liền ở nơi trước Phật mà nói kệ rằng:

 

Nếu chẳng thuận chú ta

Năo loạn người nói pháp

Đầu vở làm bảy phần

Như nhánh cây a lê

Như tội giết cha mẹ

Cũng như họa ép dầu

Cân lường khi dối người

Tội điều đạt phá tăng

Kẻ phạm Pháp sư đây

Sẽ mắc họa như thế.

 

Những La sát nói kệ đó rồi, bạch Phật rằng:

 

“Thế Tôn! Chúng con cũng sẽ tự ḿnh ủng hộ người thọ tŕ đọc tụng kinh này, làm cho đặng an ổn, ĺa các sự khổ hoạn, tiêu các thuốc độc.”

 

Phật bảo các La sát nữ:

 

“Hay thay! Hay thay! Các người chỉ có thể ủng hộ người tŕ tên kinh Pháp Hoa phước chẳng thể lường được rồi, huống là ủng hộ người thọ tŕ toàn bộ cúng dường quyển kinh…”

Lúc nói phẩm ĐÀ LA NI này, có sáu muôn tám ngh́n người đặng vô sanh pháp nhẫn.

 

 

 

 

Xem KỲ 39

 

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com