www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 36

  

  

 

ĐÀ LA NI

 

 “Thế Tôn! Thần chú đà la ni này là của sáu mươi hai ức hằng hà sa các đức Phật nói. Nếu có người xâm hủy vị pháp sư này, thời là xâm hủy các đức Phật rồi.”

 

Ngài Dũng Thí Bồ Tát bạch Phật:

 

“Thế Tôn con cũng v́ ủng hộ người đọc tụng thọ tŕ kinh Pháp Hoa mà nói chú đà la ni. Nếu vị pháp sư đó đặng chú đà la ni này hoặc dọa xoa, la sát, phú đơn na, kiết già, cưu bàn trà, ngạ quỷ v.v… ŕnh t́m chỗ dở của Pháp sư đó không thể đặng tiện lợi.” Liền ở trước ṭa nói chú rằng:

 

TOA LỆ, MA HA TOA LỆ, ÚC CHỈ, MỤC CHỈ, A LỆ, A LA BÀ ĐỆ, NIẾT LỆ ĐỆ, NIẾT LỆ ĐA BÀ ĐỆ, Y TRÍ NĨ, VI TRÍ NĨ, CHI TRÍ NĨ, NIẾT LỆ TR̀ NĨ, NIẾT LỆ TRI BÀ ĐỂ.”

 

 “Thế Tôn! Thần chú đà la ni này của hằng hà sa các đức Phật nói, cũng đều tùy hỉ. Nếu có người xâm hủy vị Pháp sư này là xâm hủy các đức Phật đó rồi.”

 

Bấy giờ Tỳ Sa Môn Thiên Vương, vị trời hộ đời, bạch Phật rằng:

 

“Con cũng v́ thương tưởng chúng sanh, ủng hộ vị Pháp sư đó mà nói đà la ni này:

 

A LÊ, NA LÊ, A NA LƯ, NA LƯ, CÂU NA LƯ.”

 

 “Dùng thần chú đà la ni này ủng hộ Pháp sư, con cũng tự ủng hộ người tŕ kinh này, làm cho trong khoảng trăm do tuần không có điều tai họa.”

 

Bấy giờ Tŕ Quốc Thiên Vương ở trong hội này cùng với ngh́n muôn ức na do tha chúng càn thát bà cung kính vây quanh đến chỗ Phật chấp tay bạch Phật rằng:

 

“Thế Tôn! Con cũng dùng thần chú đà la ni ủng hộ người tŕ kinh Pháp Hoa” Liền ṇi chú rằng:

 

“A DÀ NỄ, DÀ NỄ, CÙ LỢI, CÀN ĐÀ LỢI, CHIÊN ĐÀ LỢI, MA ĐẲNG KƯ THƯỜNG CẦU LỢI, PHÙ LẦU TÁ NĨ, ÁC ĐẾ”.

 

 “Thế Tôn! Thần chú này là của bốn mươi hai ức đức Phật nói. Nếu có người xâm hủy vị Pháp sư này thời là xâm hủy các đức Phật đó rồi”.

 

 

Xem KỲ 38

 

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com