www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 35

  

  

 

ĐÀ LA NI

 

 

 

Khi  các đệ tử của Phật đă được thọ kư, và đă học các ĐẠI ĐỊNH NHẤT THIẾT PHÁP KHÔNG NHƯ THẬT TƯỚNG VÀ ĐẠI ĐỊNH HIỆN NHẤT THIẾT SẮC THÂN, Phật dạy thẳng các THẦN THÔNG ĐÀ LA NI để các đệ tử độ sanh và thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thần chú ĐÀ LA NI là những mật ngữ có công dụng bất tư ngh́ hộ pháp, trừ tà, hiển chánh.

 

Ngài Quan Thế Âm trong một kiếp vô cùng xa về trước nhờ nghe THẦN CHÚ ĐẠI BI từ nơi Phật Quan Thế Âm mà ĐẠI NGỘ vào ngay BÁT ĐỊA BỒ TÁT, rồi từ vô lượng kiếp Ngài đă dùng Chú Đại Bi để cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh. Mỗi vị Phật đều có Thần Chú để độ chúng sanh.  

 

Lúc bấy giờ Ngài Dược Vưong bạch Phật:

 

“Thế Tôn! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn hay thọ tŕ được kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc tụng thông lẹ, hoặc biên chép quyển kinh, đặng bao nhiêu phước đức?”

 

Phật bảo Ngài Dươc Vương:

 

“Nếu có thiện nam tử nhơn cúng dường tám trăm muôn ức hằng hà sa các đức Phật, ư ông nghĩ sao? Người đó phước đức có nhiều chăng?”

 

Thưa Thế Tôn! Rất nhiều.”

 

Phật nói:

 

“Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn ở nơi kinh này có thể thọ tŕ nhẫn đến một bài kệ bốn câu đọc tụng giải nghĩa, đúng như lời mà tu hành thời công đức rất nhiều.”

 

Lúc đó Ngài Dược Vương Bồ Tát bạch Phật rằng:

 

“Thế Tôn! Con nay sẽ cho người nói kinh Pháp Hoa chú Đà La Ni để giữ ǵn đó:

 

AN NHĨ, MẠN NHĨ,  MA NỄ, MA MA NỄ, CHỈ LỆ, GIÀ LÊ ĐỆ, XA MẾ, XA LƯ ĐA VĨ CHUYÊN ĐẾ, MỤC ĐẾ, MỤC ĐA LƯ, TA LƯ, A VĨ TA LƯ, TANG LƯ, TA LƯ XOA DUỆ, A XOA DUỆ,  A KỲ NHỊ CHUYÊN ĐẾ,  XA LƯ, ĐÀ LA NI, A LƯ ĐÀ BÀ TA KỴ, ĐÁ KỲ XOA NHỊ, NỄ TỲ THẾ, A TIỆN ĐA LA NỄ LƯ THẾ, A ĐÀN DÁ BA LỆ THÂU ĐỊA,  ÂU  CỨU LỆ,  MÂU CỨU LỆ,  A LA LỆ, BA LA LỆ, THỦ CA SAI,  A TAM MA TA LƯ,  PHẬT ĐÀ TỲ KIẾT LỢI DIỆT ĐẾ, ĐẠT MA BA LỢI SAI ĐẾ,  TĂNG GIÀ NIẾT CÙ SA NỄ, BÀ XÁ BÀ XÁ THÂU ĐỊA, MẠN ĐÁ LĂ,  MẠN ĐÁ LĂ XOA DẠ ĐA, BƯU LÂU ĐÁ,  BƯU LÂU ĐÁ KIÊU XÁ  LƯỢC, ÁC XOA LĂ, ÁC XOA DĂ ĐA DĂ,  A BÀ LƯ,  A MA NHĂ NA ĐA DẠ.”

 

 

 

 

 

Xem KỲ 37

 

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com