www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 34

  

  

 

ĐÀ LA NI

 

 

Đến đây Phật đă dạy các đệ tử hai ĐẠI ĐỊNH :

 

NHẤT THIẾT PHÁP KHÔNG NHƯ THẬT TƯỚNG

 

HIỆN NHẤT THIẾT SẮC THÂN TAM MUỘI

Tiếp theo, trong Phẩm Đà La Ni Phật dạy các đệ tử về THẦN THÔNG ĐÀ LA NI.

 

Cần phân biệt hai loại Thần Thông Tà Đạo của các tà phái và THẦN THÔNG CHÁNH ĐẠO. Các ma, quỷ, thần, trời có TÂM ÁC thường tu luyện các phép thần thông theo đường ác để hại chúng sanh hay mê hoặc chúng sanh theo đường tà hay ngăn cản phá hại các người thiện chánh.

Các thần thông thuộc về chánh đạo được Phật dạy gồm có ba loại:

 

THẦN THÔNG THANH TỊNH TÁNH

THẦN THÔNG DIỆU DỤNG TÁNH

THẦN THÔNG TOÀN VÔ TÁNH.

 

Thần thông có TÁNH THANH TỊNH do các hàng Thanh Văn A La Hán tu tập. Các đệ tử Thanh Văn A La Hán của Phật đều học các thần thông này.

 

Thần thông có TÁNH DIỆU DỤNG do các Bồ Tát Trung Thừa đang tu tập TIÊU LẠC NGŨ UẨN TỪNG BƯỚC.

 

Thần thông VÔ TÁNH cũng là THẦN THÔNG BA LA MẬT do các vị ĐẠI BỒ TÁT TU TẬP.

 

A La Hán Mục Kiền Liên đă dùng thần thông Thanh Tịnh Tánh để xuống địa ngục cứu mẹ. Bồ Tát Địa Tạng Vương và Bồ Tát Quan Thế Âm dùng thần thông Ba La Mật hiện xuống địa ngục cứu chúng sanh.

 

Loài ma dùng phép thần thông của ma có sức mạnh có thể dời sông lấp biển, thu phục một số người vào đạo ma, đạo quỷ lập thành đồ chúng, làm tổn hại phước lực của loài người.

 

Lănh vực thần thông rất phức tạp đối với chúng sanh, v́ chưa phân biệt được rơ ràng giữa CHÁNH VÀ TÀ. Chúng sanh thường si mê chạy theo các thần thông, cứ thấy ai có phép lạ khác thường là theo không phân biệt được chánh tà. Trong thời mạt pháp này, nghiệp của chúng sanh rất nặng nề, trí tuệ hầu hết bị che lấp, nên thường khởi tâm mê tà. Tuy nhiên có nhiều người do phước đức nhiều kiếp trước tu hành nên kiếp này tự nhiên hướng về chánh, ghét bỏ các tà. Và những người gặp được chánh đạo, học hiểu được chánh pháp là những thiện căn ra đời để tu hành và hộ pháp.

 

Để tránh các tai hại cho đệ tử, Phật đă dặn các thanh văn sau khi Phật diệt độ không được dùng thần thông để hiển pháp, v́ các loại thần thông CÓ TÁNH thường bị chúng sanh lầm lẫn mê hoặc.

 

Nhưng với các đệ tử trong thời Pháp Hoa, Phật nhiều lần hiển thị THẦN THÔNG BẤT TƯ NGH̀ để dạy các Bồ Tát. Cũng như trong Kinh Bát Nhă, Phật từng dạy THẦN THÔNG BA LA MẬT cho các đệ tử A La Hán đă thâm nhập được Đại Thừa, và những Bồ Tát đang tu tập TIÊU LẠC NGŨ UẨN.

 

 

Xem KỲ 36

 

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com