www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 31

  

  

DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT BỔN SỰ

ĐẠI ĐỊNH HIỆN NHẤT THIẾT SẮC THÂN

 

 

Lúc bấy giờ ngài Tú Vương Hoa Bồ Tát bạch Phật rằng:

 

“Thế Tôn! Ngài Dược Vương Bồ Tát dạo đi nơi cơi Ta Bà như thế nào? Thế Tôn! Ngài Dược Vương Bồ Tát có bao nhiêu ngh́n muôn ức có bao nhiêu ngh́n muôn ức na do tha hạnh khổ khó làm? Hay thay Thấ Tôn! Nguyện giải nói cho một ít…”

Phật bảo:

 

“Về thuở quá khứ vô lượng hằng hà sa kiếp trước, có Phật hiệu NHẬT NGUYỆT TỊNH MINH ĐỨC Như Lai…”

 

Đức Phật đó v́ Ngài NHẤT THIẾT CHÚNG SANH HỈ KIẾN, cùng chúng Bồ Tát và chúng Thanh Văn nói kinh Pháp Hoa. Ngài NHẤT THIẾT CHÚNG SANH HỈ KIẾN Bồ Tát ưa tu tập khổ hạnh, ở trong pháp hội của đức NHẬT NGUYỆT TỊNH MINH ĐỨC Phật, tinh tấn kinh hành, một ḷng cầu thành Phật, măn một muông hai ngh́n năm đặng ĐẠI ĐỊNH HIỆN NHẤT THIẾT SẮC THÂN.

 

Đặng đại định đó rồi, ḷng rất vui mừng, liền nghĩ rằng: Ta đặng đại định HIỆN NHẤT THIẾT SẮC THÂN này đều do sức đặng nghe kinh Pháp Hoa, ta nay nên cúng dường NHẬT NGUYỆT TỊNH MINH ĐỨC Phật và Kinh Pháp Hoa. Tức thời nhập tam muội đó, ở giữa hư không rưới bông mạn đà la, bông ma ha mạn đà la, cùng kiên hắc chiên đàn đầy trong hư không như mây mà rưới xuống. Lại rưới hương hải thử ngạn chiên đàn giá trị bằng cơi Ta Bà này để cúng dường Phật.

 

Cúng dường thế đó rồi, từ đại định dậy mà tự nghĩ rằng: “Ta dùng thần lực cúng dường nơi Phật, chẳng bằng dùng thân cúng dường.”

 

Liền uống các chất thơm, các dầu thơm…măn một ngh́n hai trăm năm, rồi lấy dầu thơm xoa thân, ở trước đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật dùng y báo cơi trời mà tự quấn thân, rưới các thứ dầu thơm, dùng sức nguyện thần thông mà tự đốt thân.

Ánh sáng soi khắp cả tám mươi ức hằng hà sa thế giới, các đức Phật trong đó đồng thời khen rằng:

 

“Hay thay! Hay thay! Thiện nam tử! Đó là chân thật tinh tấn, gọi là chân pháp cúng dường Như Lai.”

 

Nếu dùng các trân bảo, các dầu thơm, hay cả quốc thành thê tử bố thí cũng chẳng bằng. Thân của Bồ Tát lửa cháy một ngh́n hai trăm năm, qua sau lúc đó thân Bồ Tát mới hết. Ngài Nhứ Thiết Húng Sanh Hỉ Kiến làm việc bố thí cúng dường như thế xong, sau khi mạng chung lại sanh trong nước của Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, ở nơi nhà vua Tịnh Đức bỗng nhiên ngồi xếp bằng hóa sanh ra. Liền v́ vua cha mà nói kệ rằng:

Đại vương nay nên biết

Tôi kinh hành chốn kia

Tức thời đặng Nhất Thiết

Hiện Sắc Thân Tam Muội

Siêng tu rất tinh tấn

Bỏ thân thể đáng yêu

Cúng dường đức Thế Tôn

Để cầu huệ vô thượng

Nói kệ đó rồi thưa vua cha rằng: “Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật nay vẫn hiện c̣n, tôi trước cúng dường Phật xong, đặng GIẢI NHỨT THIẾT CHÚNG SANH  NGÔN NGỮ ĐÀ LA NI, lại nghe kinh Pháp Hoa này…Đại vương! Tôi nay lại nên cúng dường đức Phật đó.” Thưa xong, liền ngồi đài bảy báu, bay lên hư không, qua đến chỗ Phật đầu mặt lạy chân chấp tay nói kệ khen rằng:

Dung nhan rất đẹp lạ

Ánh sáng soi mười phương

Con vừa từng cúng dường

Nay lại về thân thấy.

Bấy giờ đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật bảo Ngài Nhất Thiết Chúnh Sanh Hỉ Khiến Bồ Tát rằng:

 

“Thiện nam tử! Giờ ta nhập Niết Bàn đă đến, ông nên sắp đặt giường ṭa, Ta trong đêm nay sẽ nhập Niết Bàn.”

 

“Ta đem Phật pháp giao phó cho ông, va các Bồ Tát đại đệ tử cùng pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng đem cơi thất bảo tam thiên đại thiên, các cây báu, đài báu va hàng chư thiên giao phó hầu hạ đều giao phó cho ông. Sau khi ta diệt độ, có bao nhiêu xá lợi cũng phó chúc cho ông, nên làm cho lưu bố rộng bày các việc cúng dường, nên xây bao nhiêu ngh́n tháp.”

 

Vào khoảng cuối đêm đó Phật nhập Niết Bàn. Ngài Nhất Thiết Chúng Sanh Hỉ Kiến luyến mộ thân Phật, liền dùng hải thử ngạn chiên đàn làm giàn để cúng dường thân Phật mà thiêu đó. Sau khi lửa tắt, thâu lấy xá lợi đựng trong tám muôn bốn ngh́n b́nh báu, đề xây tám muôn bốn ngh́n tháp…

 

Bấy giờ Ngài Nhất Thiết Chúng Sanh Hỉ Kiến Bồ Tát lại tự nghĩ rằng:

 

“Ta dầu làm việc cúng dường đó, ḷng c̣n chưa đủ. Ta nay lại nên cúng dường xá lợi.” Liền nói với các Bồ Tát đại đệ tử, trời, rồng, dạ xoa v.v…, tất cả đại chúng rằng:

“Cac phải một ḷng ghi nhớ, tôi nay lại cúng dường đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật.” Nói xong, liền ở trước tám muôn bốn ngh́n tháp đốt cánh tay trăm phước trang nghiêm, măn bảy muôn hai ngh́n năm để cúng dường, khiến vô số chúng sanh cầu Thanh Văn, vô lượng vô số người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều làm cho trụ trong ĐẠI ĐỊNH HIỆN NHẤT THIẾT SẮC THÂN.

Lúc đó các Bồ Tát, trời, người, a tu la…thấy ngài không có tay bèn sầu khổ buồn thương mà nói rằng: “Ngài Nhất Thiết Chùng Sanh Hỉ Kiến là thầy chúng ta, giáo hóa chúng ta, mà nay đốt tay, thân chẳng đầy đủ.”

 

Lúc ấy ngài Nhất Thiết Chúng Sanh Hỉ Kiến Bồ Tát lập lời thề rằng:

 

“Tôi bỏ hai tay ắt sẽ đặng thân sắc vàng của Phật, nếu thật không dối, th́ khiến hai tay tôi hoàn phục như cũ.”

 

Nói lời thề xong, hai tay tự nhiên hoàn phục, đó là do phước đức trí huệ thuần hậu của Bồ Tát cảm nên.

 

Ngài Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỉ Kiến Bồ Tát chính nay là DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT. Nếu có người nghe phẩm DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT BỔN SỰ này sẽ đặng vô lượng vô biên công đức. Lúc đức Phật nói phẩm này, có tám muôn bốn ngh́n Bồ Tát được pháp GIẢI NHẤT THIẾT CHÚNG SANH NGỮ NGÔN ĐÀ LA NI. Đức ĐA BẢO Như Lai  ở trong tháp báu khen ngài Tú Vương Hoa Bồ Tát:

 

“Hay thay! Hay Thay!Tú Vương Hoa! Ông thành tựu bất khả tư ngh́ công đức mới có thể hỏi đức Thích Ca Mâu Ni Phật việc như thế, làm vô lượng lợi ích cho tất cả chúng sanh.”

 

 

Xem KỲ 33

 

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com