www.ninh-hoa.com



 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 



C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 30

  

  

CHÚC LỤY

 

 

Lúc bấy giờ đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ nơi pháp ṭa đứng dậy, hiện sức thần thông lớn: dùng tay mặt xoa đảnh vô lượng đại Bồ Tát mà nói rằng:

“Ta ở trong vô lượng muôn ngh́n trăm ức vô số kiếp tu tập pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó đặng này, nay đem phó chúc cho các ông, các ông nên phải một ḷng lưu bố pháp này làm cho thêm nhiều rộng.”

 

Phật ba phen xoa đảnh các đại Bồ Tát như thế mà nói rằng:

“Ta ở trong vô lượng trăm ngh́n muôn ức vô số kiếp tu tập pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó đặng này, nay đem phó chúc cho các ông, các ông nên phải thọ tŕ, đọc tụng rộng tuyên nói pháp này cho tất cả chúng sanh đều đặng nghe biết.”

 

“V́ sao? Đức Như Lai có ḷng từ bi lớn, không có tánh bỏn sẻn, cũng không sợ sệt, có thể cho chúng sanh trí huệ của Phật, trí huệ của Như Lai, trí huệ tự nhiên.Như Lai là vị Đại Thí Chủ, tất cả chúng sanh các ông cũng nên thọ học pháp của Như Lai, chớ sanh ḷng bỏn sẻn. Ở đời vị lai nếu có người thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào tin trí huệ của Như Lai, thời các ông phải v́ đó diễn nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, khiến đề đặng nghe biết, v́ muốn cho người đó đặng tŕ huệ của Phật vậy.”

 

“Nếu có chúng sanh nào chẳng tin nhận thời phải ở trong pháp sâu khác của Như Lai chỉ dạy cho được lợi ích vui mừng, các ông nếu được như thế thời là đă báo được ơn của đức Phật.”

 

Lúc đó các vị Đại Bồ Tát nghe Phật nói thế rồi, đều RẤT VUI MỪNG KHẮP ĐẦY NƠI THÂN càng thêm cung kính, nghiêng ḿnh cúi đầu chấp tay hướng Phật, đồng lên tiếng bạch rằng:

“Như lời Thế Tôn dạy, chúng con sẽ vâng làm đầy đủ, kính xin Thế Tôn chớ có lo.”

 

Các chúng Đại Bồ Tát ba phen như thế đều lên tiếng bạch rằng:

 

“Như lời Thế Tôn dạy, chúng con sẽ vâng làm đầy đủ, kính xin Thế Tôn chớ có lo.”

Khi đó đức Thế Tôn khiến các đức Phật phân thân ở mười phương đều trở về bổn quốc mà nói rằng:

“Các Phật đều tùy theo chỗ an, tháp của Phật Đa Bảo đặng huờn như cũ.”

Đến đây Phật xả thần thông lớn khi trước đây bắt đầu dạy đại định NHẤT THIẾT PHÁP KHÔNG NHƯ THẬT TƯỚNG cho các đệ tử.

 

 

Xem KỲ 32

 

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com