www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 29

  

  

NHƯ LAI THẦN LỰC
 

Sau khi đă dạy các đệ tử ĐẠI ĐỊNH NHẤT THIẾT PHÁP KHÔNG NHƯ THIỆT TƯỚNG, Phật Thích Ca Mâu Ni lại thị hiện thần thông bất tư ngh́. Lúc đó đức Thế Tôn hiện sức thần thông lớn: bày tướng lưỡi dài lên đến trời Phạm Thế, tất cả lỗ chân lông phóng ra vô lượng tia sáng đủ màu sắc, thảy đều khắp soi các cơi nước trong mười phương. Các đức Phật ngồi trên ṭa sư tử dưới cây báu cũng như thế: bày tướng lưỡi rộng dài phóng vô lượng tia sáng.

 

Lúc đức Thích Ca Phật và các đức Phật dưới cây báu hiện sức thần thông măn trăm ngh́n năm vậy sau mới huờn nhiếp tướng lưỡi, đồng thời tằng hắng cùng chung khải móng tay, hai tiếng vang đó đến khắp cơi nước của các đức Phật trong mười phương, đất đều sáu điệu vang động, chúng sanh trong đó nhờ sức thần của Phật đều thấy trong cơi Ta Bà này vô lượng vô biên trăm ngh́n muôn ức các đức Phật ngồi trên ṭa sư tử dưới những cây báu, và thấy đức Thích Ca Mâ Ni Phật cùng đức Đa Bảo Phật ngồi trên ṭa sư tử trong tháp báu.

 

Lại thấy vô lượng vô biên trăm ngh́n muôn ức Bồ Tát và tứ chúng vây quanh đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Thấy thế rồi đều RẤT VUI MỪNG ĐẶNG ĐIỀU CHƯA TỪNG CÓ.

 

Tức thời hàng chư thiên giữa hư không lớn tiếng xướng rằng: “Khỏi đây vô lượng vô biên trăm ngh́ muôn ức vô số thế giới có nước tên Ta Bà, trong đó có Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni hiện nay v́ các đại Bồ Tát nói kinh Đại Thừa DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIÁO BỒ TÁT PHÁP PHẬT SỞ HỘ NIỆM, các ông phải thâm tâm tùy hỉ cũng nên lễ bái cúng dường đức Thích Ca Mâu Ni Phật.”

 

Các chúng sanh đó nghe tiếng nói giữa hư không rồi chấp tay xoay về cơi Ta Bà nói: “NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT, NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT” Rồi dùng các món trân bảo, trang nghiêm nơi thân vói rải vào cơi Ta Bà. Các vật rải đó từ mười phương đến thí như mây nhóm, biến thành màn báu trùm khắp trên các đức Phật ở trong đây. BẤY GIỜ MƯỜI PHƯƠNG CƠI NƯỚC THÔNG ĐẠT KHÔNG NGẠI NHƯ MỘT CƠI PHẬT.

 

Khi đó Phật bảo đại chúng bực thượng hạnh Bồ Tát:

 

“Thần lực của các đức Phật vô lượng vô biên bất khả tư ngh́ như thế. Nếu ta dùng thần lực đó trong vô lượng vô biên trăm ngh́n muôn ức kiếp, v́ để chúc lụy mà nói công đức của kinh này vẫn chằng hết được.

 

“Tóm nói đó, tất cả pháp Như Lai có, tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả tạng bí yếu của Như Lai, tất cả việc rất sâu của Như Lai đều tuyên bày nói rơ trong kinh này. Cho nên sau khi Như Lai diệt độ, các ông phải một ḷng thọ tŕ, đọc tụng, giải nói, biên chép đúng như lời nói mà tu hành.

“Chỗ nước cơi nào, nếu có người thọ tŕ, đọc tụng, giải nói, biên chép đúng như lời mà tu hành, hoặc là chỗ có quyển kinh, hoặc trong vườn, trong rừng, dưới cây, tăng phường, nhà bạch y, ở điện đường, núi hang, đồng trống, trong đó đều nên dựng tháp cúng dường. V́ sao? Phải biết nơi đó chính là đạo tràng, các đức Phật ở đây mà đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, các đức Phật ở đây mà chuyển pháp luân, các đức Phật ở đây mà nhập Niết Bàn.”

 

 

Xem KỲ 31

 

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com