www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tc Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Gio Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Ton học

Gio sư Ton Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 27

  

 

 

THN THANH TỊNH TRANG NGHIM
 

 

Phật bảo Thường Tinh Tấn Đại Bồ Tt, nếu c thiện nam tử, thiện nữ nhơn hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải ni, hoặc bin chpkinh Php Hoa, người đ sẽ được cng đức thanh tịnh nơi su căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thn, .

 

Mắt thanh tịnh thấy khắp ci tam thin đại thin, dưới đến địa ngục A Tỳ, trn đến trời Hữu Đảnh. Cũng thấy tất cả chng sanh trong đ, va nghiệp nhn duyn quả bo chỗ sanh ra thảy đều thấy biết.

 

Tai thanh tịnh nghe khắp ci tam thin đại thin, dưới đến ngục V Gin, trn đến trời Hữu Đảnh. Nghe tất cả cc thứ tiếng, tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng tru, tiếng khc la, tiếng buồn than, tiếng ốc, tiếng chung, tiếng linh, tiếng cười, tiếng ni, tiếng trai, tiếng gi, tiếng đồng tử, ting đồng nữ, tiếng php, tiếng phi php, tiếng khổ, tiếng vui, tiếng phm phu, tiếng thnh nhơn, tiếng đng ưa, tiếng chẳng đng ưa, tiếng trời, tiếng rồng, tiếng dạ xoa, tiếng cn tht b, tiếng a tu la, tiếng ca lu la, tiếng khẩn na la, tiếng ma hầu la d, tiếng lửa, tiếng nước, tiếng gi, tiếng địa ngục, tiếng sc sanh, tiếng ngạ qủy, tiếng tỳ kheo, tiếng tỳ kheo ni, tiếng thanh văn, tiếng Bch Chi Phật, tiếng Bồ Tt, tiếng Phật.

 

Mũi thanh tịnh của người đ ngửi khắp ci tam thin đại thin, trn dưới trong ngoi cc thứ mi: mi bng tu mạn na, mi bng x đề, mi bng mạt lợi, mi bng chim bặc, mi bng ba la la, mi bng sen đỏ, mi bng sen xanh, mi bng sen trắng, mi cy c bng, mi cy c tri, mi chin đn, mi trầm thủy, mi đa ma la bạt, mi đa d la, đến trăm nghn thứ ha lộn, hoặc l bột, hoặc l vin, hoặc l hương xoa, người tr kinh ny ở trong đy đều c thể phn biệt.

V lại biết r mi chng sanh, mi voi, mi ngựa, mi d, mi trumi trai, mi gi, mi đồng nữ, v cỏ cy lm rừng, hoặc gần, hoặc xa, bao nhiu thứ mi thảy đều đặng r biết chẳng lầm.

 

Người tr kinh ny dầu ở nơi đy cũng nghe mi trn cc ci trời, mi cy ba lợi chất đa la, cy cu bệ đ la, cng mi bng mạn đ la, bng đại mạn đ la, bng mạn th sa, bng đại mạn th sa, mi gỗ chin đn, trầm thủy, cc thứ hương bột, mi cc hoa đẹp. Cc thứ hương trời như thế ha hiệp thoảng ra mi thơm đều biết.

 

Lại nghe mi nơi thn cc vị trời, mi của Thch Đề Hon Nhơn lc ở trn thắng điện, năm mn dục vui chơi, hoặc mi lc ở trn diệu php đường v cc vị trời Đao Lợi ni php, hoặc mi lc dạo chơi trong vườn, cng mi nơi thn cc vị trời nam nữ khc, thy đều xa biết. Xoay vần như thế nhẫn đến trời Phạm Thế, trn đến mi nơi thn cc vị trời Hữu Đảnh cũng đều xa biết.

 

V mi hương của cc vị trời đốt, v mi Thanh Văn, mi Bch Chi Phật, mi Bồ Tt, mi nơi thn cc đức Phật, cũng đều xa nghe biết chỗ ở của đ. Dầu nghe biết hương ấy, nhưng nơi tỷ căn khng hư khng sai, nếu muốn phn biệt v người khc ni, ghi nhớ khng lầm.

 

Lưỡi thanh tịnh của người đ, những mn hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc ngon, hoặc dở, v cc vật đắng cht, ở trn lưỡi củng người đ đều biến thnh vị ngon như vị cam lồ trn trời, khng mn no l chẳng ngon.

 

Nếu dng thiệt căn đ ở trong đại chng ni php, c chỗ diễn ni ra tiếng su mu c thể vo tm chng, đều lm cho vui mừng ưa thch.

Cc vị thin tử, thin nữ, cc trời Thch, Phạm, nghe tiếng thm diệu ny diễn ni ngn luận thứ đệ, thảy đều đến nghe. V cc hng long, long nữ, dạ xoa, dạ xoa nữ, cn tht b, cn tht b nữ, a tu la, a tu la nữ, ca lầu la, ca lầu la nữ, khẩn na la, khẩn na la nữ, ma hầu la d, ma hầu la d nữ, v để nghe php m đều đến gần gũi cung knh cng dường.

 

V tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu b tắc, ưu b di, quốc vương, vương tử, quần thần, quyến thuộc, tiểu chuyển lun vương, đại chuyển lun vương, bảy bu, thin tử, cng quyến thuộc trong ngoi, đồng đến nghe php.

V vị Bồ Tt ny kho ni php, nn hng b la mn, cư sĩ, nhn dn trong nước theo hầu cng dường. Lại cc Thanh Văn, Bch Chi Phật, Bồ Tt, cc đức Phật thường ưa thấy người đ. Người đ ở chỗ no, cac đức Phật đểu xoay về pha đ ni php. Người đ đều hay thọ tr tất cả Phật php, lại c thể ni ra tiếng php su mu.

 

Thn thanh tịnh như lưu ly trong sạch, nn chng sanh trong ci tam thin, đại thin, lc sanh, lc chết, trn dưới, tốt xấu, sanh chỗ lnh, chỗ dữ đều hiện r trong đ.

Ni thiết vi, ni đại thiết vi, ni di lu, ni đại di lu cc ni cng chng sanh ở trong đ đều hiện r trong thn. Dưới đến địc ngục A Tỳ, trn đến trời Hữu Đảnh, cảnh vật cng chng sanh đề hiện r trong thn. Thanh Văn, Duyn Gic, Bồ Tt, cng chư Phật đều hiện r trong thn.

 

căn thanh tịnh nhẫn nghe đến một kệ, một cu, suốt thấu v lượng v bin nghĩa. Hiểu nghĩa đ rồi, c thể diễn ni một kệ, một cu suốt một thng, bốn thng, đến một năm. Cc php ni ra đều cng thật tướng chẳng tri nhau.

 

Nếu ni kinh sch trong đời, lời lẽ trị thế, nghề nghiệp nui sốngđều thuận chnh php. Su đường chng sanh trong ci tam thin đại thin, lng nghĩ tưởng, lng động tc, lng h luận, thảy đều biết đ.

 

Dầu chưa đặng tr huệ v lậu, m căn thanh tịnh như thế, người đ suy nghĩ, tnh lường, n năng những chi đều l Phật php cả, khng c g l chẳng chơn thật, cũng l lời trong kinh của cc Phật thuở trước ni.

 

 

 

Xem KỲ 29

 

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Ton học

Php-danh: Chnh-Đạt

 

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com