www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 26

  

 

 

TÙY HỈ CÔNG ĐỨC
 

Nếu người trong pháp hội

Đặng nghe kinh điển này

Nhẫn đến một bài kệ

Tùy hỉ v́ người nói

Xoay vần dạy như thế

Đến người thứ năm mươi

Người rốt say đặng phước

………………………………

Không thể thí dụ đặng

Xoay vần nghe như thế

Phước đó c̣n vô lượng

Huống là người trong hội

Người tùy hỉ ban đầu

………………………………..

Nay sẽ nói phước đó

Sau sanh trong trời người

Đặng voi, ngựa, xe tốt

Kiệu cán bằng trân báu

Cùng ở cung điện trời.

Nếu trong chỗ giảng pháp

Khuyên người nghe kinh

Nhơn v́ phước đó đặng

Ṭa Thích, Phạm, chuyển luân

Huống là một ḷng nghe

Giải nói nghĩa thú kinh

Đúng như pháp mà tu

Phước đó chẳng lường được.

 

 

 

 

Xem KỲ 28

 

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com