www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 25

 

  

THÀNH TỰU CHÚNG SANH

 

 

Trước đây, Phật đă thị hiện cảnh giới phi thời gian là tháp của Phật Đa Bảo nổi lên từ đất và hai vị Phật Đa Bảo cùng Thích Ca cùng ngồi chung trên một ṭa pháp. Phật cũng đă thị hiện cảnh giới phi không gian là biến Ta Bà thành Tịnh Độ và hóa hiện vô lượng cơi Tịnh Độ trong tám phương để đủ không gian cho các Phật Phân Thân về tụ hội. Nay Phật chỉ bày cho các đệ tử vừa được thọ kư cảnh THÀNH TỰU CHÚNG SANH trên đường tu thành Phật. Đặc biệt là chỉ bày cho Ngài Di Lặc Bồ Tát đă được thọ kư THÀNH PHẬT TOÀN GIÁC ngay tại Ta Bà này sau thời kỳ mạt pháp.

 

Phật bảo:

 

“V́ cơi Ta Bà của ta tự có chúng đại Bồ Tát số đông bằng số cát của sáu muôn sông Hằng. Mỗi vị Bồ Tát có sáu muôn hằng hà sa quyến thuộc, những người đó sau khi ta diệt độ có thể hộ tŕ đọc tụng rộng nói kinh này.”

 

Lúc Phật nói lời đó, cơi Ta Bà, trong tam thiên cơi nước đất đều rúng nứt, vô lượng ngh́n muôn ức Bồ Tát vọt ra. Các vị Bồ Tát đó thân đều sắc vàng, đủ ba mươi hai tướng tốt cùng vô lượng ánh sáng, trước đây đều ở dưới cơi Ta Bà này, cơi đó trụ giữa hư không. Các vị Bồ Tát đó nghe tiếng nói của đức Thích Ca Mâu Ni Phật nên từ dưới mà đến. Mỗi vị Bồ Tát đều là bực đạo thủ trong đại chúng, đều đem sáu muôn hằng ha sa quyến thuộc, huống là những vị đem theo năm muôn, bốn muôn, ba muôn, hai muôn, một muôn hằng hà sa quyến thuộc. Huống là những vị đem một hằng hà sa, nửa hằng hà sa, một phần hằng hà sa, nhẫn đến ngh́n muôn ức na do tha quyến thuộc, huống là ức muôn, ngh́n muôn, trăm muôn, một muôn, nhẫn đến một ngh́n, một trăm, mười, năm, ba, bố, hai, một người đệ tử. Huống là những vị một ḿnh ưa hạnh viễn ly. Số đông vô lượng vô biên dường ấy.

 

Các vị Bồ Tát từ dưới đất vọt lên đến chỗ tháp đẹp, hướng về Phật Đa Bảo cùng Phật Thích Ca làm lễ. Rồi đến các đức Phật ngồi trên ṭa sư tử dưới cội cây báu làm lễ. Từ lúc các vị Bồ Tát từ dưới đất vọt lên làm lễ chư Phật, thời gian đó trải qua năm mươi tiểu kiếp. V́ do sức thần của Phật, hàng đại chúng cho là như nửa ngáy. Cũng do sức thần của Phật, hàng tứ chúng thấy các Bồ Tát vô lượng ngh́n muôn ức cơi nước hư không. Trong chúng Bồ Tát đó có bốn vị đạo sư:

 

1/ Thượng hạnh

2/ Vô biên hạnh

3/ Tịnh Hạnh

4/ An lập hạnh.

 

Ngài Di Lặc hỏi Phật, các Bồ Tát đó từ đâu mà đến. Phật bảo:

 

“Hay thay! A Dật Đa, có thể hỏi Phật việc lớn như thế…Nay đức Như Lai muốn hiển phát tuyên bày trí huệ của Phật, sức thần thông tự tại của các đức Phật, sức sư tử mạnh nhanh của các đức Phật, sứ oai thế mạnh lớn của các đức Phật.”

 

“Các hàng đại Bồ Tát vô lượng vô số a tăng kỳ, chính ta ở cơi Ta Bà giáo hóa chỉ dẫn, điều phục khiến phát đạo tâm…Các thiện nam tử đó chẳng thích ở trong chúng nhiều nói bàn, thường ưa ở chỗ vắng, siêng tu tinh tấn chưa từng thôi dứt. Cũng chang nương tựa người trời mà ở, thường ham trí huệ sâu, không có chướng ngại, cũng thường ham nơi pháp của đức Phật, chuyên ḷng tinh tấn cầu huệ vô thượng.”

 

“…Tất cả trong đời đều cho rằng đức Thích Ca Mâu Ni ra khỏi cung họ Thích, ngồi nơi đạo tràng, đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thật ta thành Phật đă vô lượng vô biên trăm ngh́n muôn ức na do tha kiếp…Ta từ đó nhẫn lại thường ở cơi Ta Bà này nói pháp giáo hóa, cũng ở trong trăm ngh́n muôn ức na do tha cơi nước khác dắc dẫn lợi ích chúng sanh.”

 

“Ta xưa tu hành đạo Bồ Tát, nhiều kiếp diệt độ nhưng chẳng phải thiệt diệt, mà nói sẽ diệt độ. Đức Như Lai dùng phương tiện đó giáo hóa chúng sanh…Những người đức mỏng trải qua trăm ngh́n muôn ức kiếp chẳng thấy Phật. V́ thế nói Đức Như Lai khó có thể đặng thấy, để họ sanh ḷng khát ngưỡng, bèn trồng cội lành. Phương pháp của các Đức Phật Như Lai đều như thế, v́ độ chúng sanh đều thiệt chẳng dối.”

Từ ta thành Phật lại

Trải qua các số kiếp

Vô lượng trăm ngh́n muôn

A tăng kỳ ức năm

Thường nói pháp giáo hóa

Vô số ức chúng sanh

Khiến vào nơi Phật đạo.

……………………………..

Phương tiện hiện Niết Bàn

Mà thật chẳng diệt độ

Thường trụ đây nói pháp

Ta thường ở nơi đây

Dùng các sức thần thông

Khiến chúng sanh điên đảo

Dầu gần mà chẳng thấy.

……………………………….

Người nhu ḥa ngay thật

Có tu các công đức

Thời đều thấy thân ta

Ở tại đây nói pháp.

………………………………

Như lương y chước khéo

V́ để trị cuồng tử

Thật c̣n mà nói chết

……………………………….

 

Ngài Di Lặc nói kệ rằng

 

“Phật nói pháp ít có

Từ xưa chưa từng nghe

Thế Tôn có sức lớn

Thọ mạng chẳng thể lường.

Vô số các Phật tử

Nghe Thế Tôn phân biệt

Nói đặng pháp lợi đó

Vui mừng đầy khắp thân.

Hoặc trụ bực bất thối

Hoặc đặng dà la ni

Hoặc vô ngại nhạo thuyết

Muôn ức triền tổng tŕ

Hoặc có cơi đại thiên

Số vi trần Bồ Tát

Mỗi vị đều nói được

Pháp luân bất thối chuyển.

Hoặc có trung thiên giới

Số vi trần Bồ Tát

Mỗi vị đếu có thể

Chuyển pháp luân thanh tịnh

Lại có tiểu thiên giới

Số vi trần Bồ Tát

C̣n dư lại tám đời

Sẽ đặng thành Phật đạo.

Lại có bốn, ba, hai

Tứ thiên hạ như thế

Số vi trần Bồ Tát

Theo số đời thanh Phật

Hoặc một tứ thiên hạ

Số vi trần Bồ Tát

C̣n dư có một đời

Sẽ thành nhất thiết trí.

Hàng chúng sanh như thế

Nghe Phật thọ dài lâu

Đặng vô lượng quả báo

Vô lậu rất thanh tịnh

Lại có tám thế giới

Số vi trần chúng sanh

Nghe Phật nói thọ mạng

Đều phát tâm vô thượng.

 

Phật lại bảo:

 

“Lại A Dật Đa! Nếu có người nghe nói đức Phật thọ mạng dài lâu, HIỂU Ư THÚ CỦA LỚI NÓI ĐÓ, người này đặng công đức không hạn lượng, có thể sanh hụê vô thượng của Như Lai… Thời chính là thấy đức Phật thường ở núi Kỳ Xà Quật, cùng chúng Bồ Tát lớn và chúng thanh văn quây quanh nói pháp…”.

 

 

Xem KỲ 27

 

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com