www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 24

 

  

AN LẠC HẠNH:

 

 

Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật:

 

“Thế Tôn! Các vị Bồ Tát ở đời ác sau, thế nào mà có thể nói kinh này?”

Phật dạy BỐN HẠNH AN LẠC cho người đời sau nói pháp.

 

1/ THÂN AN LẠC.

 

Bồ Tát phải trụ nơi ‘hành xứ’ tức là TRỤ NƠI PHÁP KHÔNG PHÂN BIỆT MÀ QUÁN TƯỚNG NHƯ THẬT CỦA CÁC PHÁP.

Bồ Tát phải trụ nơi ‘thân cận xứ’ tức là GIỮ THÂN THANH TỊNH tránh xa những mầm ác, hiểm, tham sân, si. Luôn luôn trụ trong ĐẠI ĐỊNH NHẤT THIẾT PHÁP KHÔNG NHƯ THẬT TƯỚNG.

 

2/ KHẨU AN LẠC

 

Ngừa lỗi nơi khẩu nghiệp. Khéo nói pháp. Làm cho mọi người đều hoan hỉ.

 

3/ Ư AN LẠC

 

Nên xa rời tất cả phiền năo cấu trược. Trừ những tánh đê hèn, dua dối, ganh ghét. Không xúc ngổ tâm người, tránh những điều oán hận. Làm cho mọi người an lạc.

 

4/ ĐẠI NGUYỆN ĐỘ SANH

 

Cuối thời Mạt pháp, khi pháp gần diệt, Bồ Tát khởi ḷng ĐẠI TỪ ĐẠI BI thương xót mọi người tại gia cùng xuất gia chẳng biết, chẳng hỏi, chẳng tin, chẳng hiểu kinh này. Bố Tát phát nguyện, lúc ta đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, họ ở chỗ nào, ta dùng sức thần thông, sức trí hụê dẫn dắc họ khiến trụ trong pháp này.

 

…………………………………

Thường tu hạnh nhẫn nhục

Thương xót tất cả chúng

Mới có thể diễn nói

Kinh của Phật ngợi khen.

Đời mạt thế về sau

Người thọ tŕ kinh này

Với tại gia xuất gia

Và chẳng phải Bồ Tát

Nên khởi ḷng từ bi.

Những người đó chẳng nghe

 Chẳng tin kinh pháp này

Thời là mất lợi lớn.

Khi ta chứng Phật đạo

Dùng các sức phương tiện

Diễn nói kinh pháp này

Làm họ trụ trong đó.

………………………………

Đức Như Lai cũng thế

Là vua trong các pháp

Sức nhẫn nhục rất lớn

Tạng báu trí huệ sáng

Dùng ḷng từ bi lớn

Đúng như pháp độ đời

Thấy tất cả mọi người

Chịu các điều khổ năo

Muốn cầu được giải thoát

Cùng các ma đánh nhau

Phật v́ chúng nói pháp

Dùng sức phương tiện lớn

Nói các kinh điển đó

Đă biết loài chúng sanh

Được sức mạnh kia rồi

Rốt sau mới v́ chúng

Nói kinh Pháp Hoa này

Như vua thánh mở tóc

Lấy minh châu cho đó.

Kinh này là bực lớn

Trên hết trong các kinh

Ta thường giữ ǵn luôn

Chẳng vọng v́ mở bày

Nay chính đă phải lúc

V́ các ông mà nói

Sau khi ta diệt độ

Người mong cầu Phật đạo

Muốn đặng trụ an ổn

Diễn nói kinh pháp này

Phải nên thường tu tập

Bốn hạnh an lạc trên

…………………………….

Tự nh́n thấy thân ḿnh

V́ chúng mà nói pháp

Lại thấy các đức Phật

Thân tướng thuần sắc vàng

Phóng vô lượng hào quang

Soi khắp đến tất cả

Dùng giọng tiếng phạm âm

Mà diễn nói các pháp

Phật v́ hàng tứ chúng

Nói kinh pháp vô thượng

Thấy thân ḿnh ở trong

Chấp tay khen ngợi Phật

Nghe pháp ḷng vui mừng

Mà v́ cúng dường Phật

Đặng pháp ĐÀ LA NI

Chúng bực bất thối trí

Phật biết tâm người đó

Đă sâu vào Phật đạo

Liền v́ thọ kư cho

Sẽ thành tối chánh giác

…………………………

 

Xem KỲ 26

 

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com